kaNNi kAr n'aRug konRai

1
kaNNi kAr n'aRug konRai; kAmar
vaNNa mArpin tArum konRai:
Urti vAl veL ERE; ciRan'ta
cIr kezu koTiyum av ERu enpa:
5
kaRai miTaRu aNiyalum aNin'tanRu; ak kaRai
maRai n'avil an'taNar n'uvalavum paTumE:
peN uru oru tiRan AkinRu; av urut
tannuL aTakkik karakkinum karakkum:
piRai n'utal vaNNam AkinRu; ap piRai
10
patineN kaNanum Ettavum paTumE
ellA uyirkkum Emam Akiya,
n'Ir aRavu aRiyAk karakattu,
tAz caTaip polin'ta, arun' tavattORkE.

kaTavuL vAzttu.
pAratam pATiya perun'tEvanAr pATiyatu.