katir mUkku Aral

249
katir mUkku Aral kIz cERRu oLippa,
kaNaik kOTTu vALai mIn'Irp piRaza,
erip pUm pazanam n'erittu uTan valaijar
arik kural taTAriyin yAmai miLira,
5
panai n'ukumpu anna cinai mutir varAloTu,
uRaz vEl anna oN kayal mukakkum,
akal n'ATTu aNNal pukAvE, n'erun'aip
pakal iTam kaNNip palaroTum kUTi,
oruvazippaTTanRu; mannE! inRE,
10
aTagkiya kaRpin, Ay n'utal maTan'tai,
uyar n'ilai ulakam avan puka,.... vari
n'IRu ATu cuLakin cIRiTam n'Ikki,
azutal AnAk kaNNaL,
mezukum, Appi kaN kaluz n'IrAnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
....................tumpi cEr kIranAr pATiyatu.