kalam cey kOvE! kalam cey kOvE! iruL

228
kalam cey kOvE! kalam cey kOvE!
iruL tiNin'tanna kurUut tiraL parUup pukai
akal iru vicumpin UnRum cULai,
n'anan' talai mUtUrk kalam cey kOvE!
5
aLiyai n'IyE; yAgku Akuvaikol?
n'ilavarai cUTTiya n'IL n'eTun' tAnaip
pulavar pukazn'ta poyyA n'al icai,
viri katir jAyiRu vicumpu ivarn'tanna
cEN viLagku ciRappin, cempiyar marukan
10
koTi n'uTagku yAnai n'eTumA vaLavan
tEvar ulakam eytinan Atalin,
annOR kavikkum kaN akan tAzi
vanaital vETTanaiAyin, enaiyatUum
iru n'ilam tikiriyA, peru malai
15
maNNA, vanaital ollumO, n'inakkE?

tiNai atu; tuRai Anan'tappaiyuL.
avanai aiyUr muTavanAr pATiyatu.