kavi cen' tAzik

238
kavi cen' tAzik kuvi puRattu irun'ta
cevi cej cEvalum pokuvalum veruvA,
vAy van kAkkaiyum kUkaiyum kUTi,
pEey AyamoTu peTTAgku vazagkum
5
kATu munninanE, kaL kAmuRun'an;
toTi kazi makaLirin tol kavin vATi,
pATun'ar kaTumpum paiyenRanavE;
tOTu koL muracum kizin'tana, kaNNE;
AL il, varai pOl, yAnaiyum maruppu izan'tanavE;
10
ven' tiRal kURRam perum pEtuRuppa,
en'tai Akula ataR paTal aRiyEn;
an'tO! aLiyEn van'tanen; manRa
en Akuvarkol, en tunniyOrE?
mAri iravin, maram kaviz pozutin,
15
Ar ajar uRRa n'ejcamoTu, orAgkuk
kaN il Uman kaTal paTTAgku,
varai aLan'tu aRiyAt tirai aru n'Ittattu,
avala maRu cuzi maRukalin,
tavalE n'anRuman; takutiyum atuvE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
veLimAn tujciya pin avar pATiyatu.