kaLLin vAztti, kaLLin vAztti,

316
kaLLin vAztti, kaLLin vAztti,
kATToTu miTain'ta cIyA munRil,
n'AT cerukku anan'tart tujcuvOnE.
avan em iRaivan; yAm avan pANar;
5
n'erun'ai van'ta virun'tiRku maRRut tan
irum puTaip paza vAL vaittanan; inRu ik
karug kOTTuc cIRiyAz paNaiyam; itu koNTu
IvatilALan ennAtu, n'Iyum,
vaLLi marugkul vayagku izai aNiya,
10
kaLLuTaik kalattEm yAm makiz tUgka,
cenRu vAy civan'tu mEl varuka
ciRu kaN yAnai vEn'tu vizumuRavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
maturaik kaLLiR kaTaiyattan veNNAkanAr pATiyatu.