tIm kani iravamoTu

281
tIm kani iravamoTu vEmpu manaic cerIi,
vAgku maruppu yAzoTu pal iyam kaRagka,
kai payap peyarttu mai izutu izuki,
aiyavi citaRi, Ampal Uti,
5
icai maNi eRin'tu, kAjci pATi,
n'eTu n'akar varaippil kaTi n'aRai pukaii,
kAkkam vammO kAtalam tOzi!
vEn'tuRu vizumam tAgkiya
pUm poRik kazal kAl n'eTun'takai puNNE.

tiNai kAjci; tuRai pEykkAjci.
aricil kizAr pATiyatu.