ponnum, tukirum

218
ponnum, tukirum, muttum, manniya
mA malai payan'ta kAmaru maNiyum,
iTaipaTac cEya Ayinum, toTai puNarn'tu,
aru vilai n'an kalam amaikkumkAlai,
5
oru vazit tOnRiyAgku enRum cAnROr
cAnROr pAlar Apa;
cAlAr cAlAr pAlar AkupavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
picirAn'taiyAr vaTakkirun'tAraik kaNTa kaNNakanAr pATiyatu.