Alamaram (Alam)

58
n'IyE, taN punal kAvirik kizavanai; ivanE,
muzu mutal tolain'ta kOLi Alattuk
kozu n'izal n'eTuj cinai vIz poRuttAgku,
tollOr mAyn'tenat tuLagkal cellAtu,
5
n'al icai mutu kuTi n'aTukku aRat tazIi,
iLaiyatu Ayinum kiLai arA eRiyum
arun'arai urumin, porun'araip poRAac
ceru mAN pajcavar ERE; n'IyE,
aRam tujcu uRan'taip porun'anai; ivanE,
10
n'ellum n'Irum ellArkkum eLiya ena,
varaiya cAn'tamum, tiraiya muttamum,
imiz kural muracam mUnRuTan ALum
tamiz kezu kUTal taN kOl vEn'tE;
pAl n'iRa uruvin panaik koTiyOnum,
15
n'Il n'iRa uruvin n'EmiyOnum, enRu
iru perun' teyvamum uTan n'inRAagku,
uru kezu tORRamoTu uTkuvara viLagki,
innIr Akalin, iniyavum uLavO?
innum kENmin: n'um icai vAziyavE;
20
oruvIr oruvIrkku ARRutir; iruvIrum
uTan n'ilai tiriyIr Ayin, imiztiraip
pauvam uTutta ip payam kezu mA n'ilam
kaiyakappaTuvatu poy AkAtE;
atanAl, n'alla pOlavum, n'ayava pOlavum,
25
tollOr cenRa n'eRiya pOlavum,
kAtal n'ejcin n'um iTai pukaRku alamarum
Etil mAkkaL potumozi koLLAtu,
inRE pOlka, n'um puNarcci; venRu venRu
aTu kaLattu uyarka, n'um vElE; koTuvarik
30
kOLmAk kuyinRa cEN viLagku toTu poRi
n'eTu n'Irk keNTaiyoTu poRitta
kuTumiya Aka, piRar kunRu kezu n'ATE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai uTanilai.
cOzan kurAppaLLit tujciya perun' tirumAvaLavanum, pANTiyan veLLiyampalattut tujciya peruvazutiyum, orugku irun'tAraik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

199
kaTavuL Alattut taTavuc cinaip pal pazam
n'erun'al uNTanam ennAtu, pinnum
celavu AnAvE, kali koL puLLinam;
anaiyar vAziyO iravalar; avaraip
5
puravu etirkoLLum peruj cey ATavar
uTaimai Akum, avar uTaimai;
avar inmai Akum, avar inmaiyE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
perumpatumanAr pATTu.

254
iLaiyarum mutiyarum vERu pulam paTara,
eTuppa ezAay, mArpam maN pulla,
iTaic curattu iRutta maLLa! viLartta
vaLai il vaRug kai Occi, kiLaiyuL,
5
'innan Ayinan, iLaiyOn' enRu,
n'in urai cellum Ayin, 'maRRu
mun Urp pazuniya kOLi Alattu,
puL Ar yANarttaRRE, en makan
vaLanum cemmalum emakku' ena, n'ALum
10
AnAtu pukazum annai
yAgku AkuvaLkol? aLiyaL tAnE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
...................kayamanAr pATiyatu.