n'occi

271
n'Ir aRavu aRiyA n'ilamutal kalan'ta
karug kural n'occik kaN Ar kurUut tazai,
mel izai makaLir aitu akal alkul,
toTalai Akavum kaNTanam; iniyE,
5
veruvaru kurutiyoTu mayagki, uruvu karan'tu,
oRuvAyp paTTa teriyal Un cettu,
parun'tu koNTu ukappa yAm kaNTanam
maRam pukal main'tan malain'tamARE!

tiNai n'occi; tuRai ceruviTai vIztal.
veRi pATiya kAmakkaNNiyAr pATiyatu.

272
maNi tuNarn'tanna mAk kural n'occi!
pOtu viri pal maranuLLum ciRan'ta
kAtal n'al maram n'I; n'izaRRicinE!
kaTiyuTai viyal n'akark kANvarap polin'ta
5
toTiyuTai makaLir alkulum kiTatti;
kAppuTaip puricai pukku mARu azittalin,
Urp puRagkoTAa n'eTun'takai
pITu kezu cennik kizamaiyum n'inatE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
mOci cAttanAr pATiyatu.