marutamaram (marutu)

52
aNagkuTai n'eTug kOTTu aLaiyakam munaii,
muNagku n'imir vayamAn muzu vali oruttal,
Un n'acai uLLam turappa, irai kuRittu,
tAn vENTu marugkin vETTu ezun'tAgku,
5
vaTa pula mannar vATa, aTal kuRittu,
innA vem pOr iyal tEr vazuti!
itu n'I kaNNiyatu Ayin, iru n'ilattu
yArkol aLiyartAmE? UrtoRum
mIn cuTu pukaiyin pulavu n'ARu n'eTug koTi
10
vayaluzai marutin vAgkucinai valakkum
peru n'al yANarin orIi, iniyE
kali kezu kaTavuL kan'tam kaiviTap
pali kaN mARiya pAzpaTu potiyil,
n'arai mUtALar n'Ay iTak kuzin'ta
15
vallin n'al akam n'iRaiya, pal poRik
kAna vAraNam Inum
kATu Aki viLiyum n'ATu uTaiyOrE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

243
ini n'inain'tu irakkam AkinRu: tiNi maNal
ceyvuRu pAvaikkuk koy pUt taii,
taN kayam ATum makaLiroTu kai piNain'tu,
tazuvuvazit tazIi, tUgkuvazit tUgki,
5
maRai enal aRiyA mAyam il AyamoTu
uyar cinai marutat tuRai uRat tAzn'tu,
n'Ir n'aNip paTi kOTu ERi, cIr mika,
karaiyavar maruLa, tiraiakam pitira,
n'eTu n'Irk kuTTattut tuTumenap pAyn'tu,
10
kuLittu maNal koNTa kallA iLamai
aLitOtAnE! yANTu uNTu kollO
toTit talai vizut taNTu UnRi, n'aTukkuRRu,
irum iTai miTain'ta cila col
peru mUtALarEm Akiya emakkE?

tiNaiyum tuRaium avai.
toTit talai vizuttaNTinAr pATiyatu.

351
paTu maNi marugkina paNait tAL yAnaiyum,
koTi n'uTagku micaiya tErum, mAvum,
paTai amai maRavaroTu, tuvanRik kallena,
kaTal kaNTanna kaN akan tAnai
5
venRu eRi muracin vEn'tar, enRum,
vaN kai eyinan vAkai anna
ivaL n'alam tArAtu amaikuvar allar;
en Avatukol tAnE teN n'Irp
poykai mEyn'ta cev vari n'Arai
10
tEg koL marutin pUj cinai munaiyin,
kAmaru kAjcit tujcum
EmamcAl ciRappin, ip paNai n'al UrE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
maturaip paTaimagka manniyAr pATiyatu.