mUgkil (kazai)

121
oru ticai oruvanai uLLi, n'Al ticaip
palarum varuvar, paricil mAkkaL;
varicai aRitalO aritE; peritum
Ital eLitE; mA vaN tOnRal!
5
atu n'aRku aRin'tanaiAyin,
potu n'Okku ozimati, pulavar mATTE!

tiNai atu; tuRai poruN mozik kAjci.
malaiyamAn tirumuTikkAriyaik kapilar pATiyatu.

158
muracu kaTippu ikuppavum, vAl vaLai tuvaippavum,
aracuTan poruta aNNal n'eTu varai,
kaRagku veL aruvi kal alaittu ozukum
paRampin kOmAn pAriyum; piRagku micaik
5
kolli ANTa val vil Oriyum;
kAri Urn'tu pEr amark kaTan'ta,
mAri Ikai, maRap pOr malaiyanum;
UrAtu En'tiya kutirai, kUr vEl,
kUviLag kaNNi, koTum pUN, eziniyum;
10
Irn' taN cilampin iruL tUgku n'aLi muzai,
arun' tiRal kaTavuL kAkkum uyar cimai,
perug kal n'ATan pEkanum; tirun'tu mozi
mOci pATiya Ayum; Arvam uRRu
uLLi varun'ar ulaivu n'ani tIra,
15
taLLAtu Iyum takaicAl vaNmai,
koLLAr OTTiya, n'aLLiyum ena Agku
ezuvar mAyn'ta pinRai, 'azivarap
pATi varun'arum piRarum kUTi
iran'tOr aRRam tIrkku' ena, virain'tu, ivaN
20
uLLi van'tanen, yAnE; vicumpuRak
kazai vaLar cilampin vazaiyoTu n'ITi,
Acinik kaviniya palavin ArvuRRu,
muL puRa mutu kani peRRa kaTuvan
tuyt talai man'tiyaik kaiyiTUup payirum,
25
atirA yANar, mutirattuk kizava!
ivaN viLagku ciRappin, iyal tErk kumaNa!
icai mEn'tOnRiya vaNmaiyoTu,
pakai mEmpaTuka, n'I En'tiya vElE!

tiNai atu; tuRai vAzttiyal; paricil kaTA n'ilaiyum Am.
kumaNanaip perujcittiranAr pATiyatu.

168
aruvi Arkkum kazai payil n'anan' talaik
kaRi vaLar aTukkattu malarn'ta kAn'taL
kozug kizagku miLirak kiNTi, kiLaiyoTu,
kaTug kaN kEzal uzuta pUzi,
5
n'al n'AL varu patam n'Okki, kuRavar
uzAatu vittiya parUuk kural ciRu tinai
mun'tu viLai yANar n'AL putitu uNmAr
marai An kaRan'ta n'urai koL tIm pAl,
mAn taTi puzukkiya pulavu n'ARu kuzici
10
vAn kEz irum puTai kazAatu, ERRi,
cAn'ta viRakin uvitta punkam
kUtaLam kaviniya kuLavi munRil,
cezug kOL vAzai akal ilaip pakukkum
UrAk kutiraik kizava! kUrvEl,
15
n'aRai n'Art toTutta vEgkai am kaNNi,
vaTi n'avil ampin villOr peruma!
kai vaL Ikaik kaTu mAn koRRa!
vaiyaka varaippil tamizakam kETpa,
poyyAc cen' n'A n'eLiya Ettip
20
pATupa enpa paricilar, n'ALum
IyA mannar n'ANa,
vIyAtu paran'ta n'in vacai il vAn pukazE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai; iyanmoziyum, araca vAkaiyum Am.
piTTag koRRanaik karuvUrk katappiLLaic cAttanAr pATiyatu.

200
pani varai n'ivan'ta pAcilaip palavin
kani kavarn'tu uNTa karu viral kaTuvan
cem muka man'tiyoTu ciRan'tu, cEN viLagki,
mazai micai aRiyA mAl varai aTukkattu,
5
kazai micait tujcum kallaka veRpa!
n'iNam tinRu cerukkiya n'erupput talai n'eTu vEl,
kaLam koNTu kanalum kaTugkaN yAnai,
viLagku maNik koTum pUN, viccikkOvE!
ivarE, pUt talai aRAap punai koTi mullai
10
n'At tazumpu iruppap pATAtuAyinum,
'kaRagku maNi n'eTun' tEr koLka!' enak koTutta
paran'tu Ogku ciRappin pAri makaLir;
yAnE, paricilan, mannum an'taNan; n'IyE,
varicaiyil vaNakkum vAL mEmpaTun'an;
15
n'inakku yAn koTuppak koNmati cinap pOr
aTagkA mannarai aTakkum
maTagkA viLaiyuL n'ATu kizavOyE!

tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
pAri makaLirai viccik kOnuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.

251
Ovattu anna iTanuTai varaippil,
pAvai anna kuRun' toTi makaLir
izai n'ilai n'ekiztta maLLan kaNTikum
kazaik kaN n'eTu varai aruvi ATi,
5
kAna yAnai tan'ta viRakin
kaTun' teRal cen' tI vETTu,
puRam tAz puri caTai pularttuvOnE!

tiNai vAkai; tuRai tApata vAkai.
....................mARpittiyAr pATiyatu.

253
en tiRattu avalam koLLal, iniyE;
vala Ar kaNNi iLaiyar tiLaippa,
'n'akAal' ena van'ta mARE, ezA n'el
paig kazai poti kaLain'tanna viLarppin,
5
vaLai il, vaRug kai Occi,
kiLaiyuL oyvalO? kURu n'in uraiyE!

tiNai potuviyal; tuRai mutupAlai.
....................kuLampAtAyanAr pATiyatu.

277
'mIn uN kokkin tUvi anna
vAl n'araik kUn'tal mutiyOL ciRuvan
kaLiRu eRin'tu paTTanan' ennum uvakai
InRa jAnRinum peritE; kaNNIr
5
n'On kazai tuyalvarum vetirattu
vAn peyat tUgkiya citarinum palavE.

tiNai atu; tuRai uvakaik kaluzcci.
pUgkaN uttiraiyAr pATiyatu.

302
veTi vEy koLvatu pOla OTi,
tAvupu ukaLum, mAvE; pUvE,
viLagkuizai makaLir kUn'tal koNTa;
n'aran'tap pal kAzk kOtai cuRRiya
5
aitu amai pANi vaNar kOTTuc cIRiyAzk
kai vAr n'arampin pANarkku Okkiya,
n'irampA iyalpin karampaic cIRUr;
n'Okkinarc cekukkum kALai Ukki,
vElin aTTa kaLiRu peyarttu eNNin,
10
viN ivar vicumpin mInum,
taN peyal uRaiyum, uRai ARRAvE.

tiNai atu; tuRai kutirai maRam.
veRi pATiya kAmakkaNNiyAr pATiyatu.

370
...............................................................................................................Li,
n'Arum pOzum ceytu uNTu, orAgkup
paci tinat tiragkiya iru pEr okkaRku
Ar patam kaNNena mAtiram tuzaii,
5
vEr uzan'tu ulaRi, marugku cettu oziya van'tu,
attak kuTijait tuTi maruL tIm kural,
uzujcil am kavaTTiTai irun'ta parun'tin
peTai payir kuralOTu, icaikkum AgkaN,
kazai kAyn'tu ulaRiya vaRam kUr n'IL iTai,
10
vari maral tiragkiya kAnam piRpaTa,
pazumaram uLLiya paRavai pOla,
oN paTai mAri vIz kani peytena,
tuvaittu ezu kuruti n'ilamicaip parappa,
viLain'ta cezug kural arin'tu, kAl kuvittu,
15
paTu piNap pal pOrpu aziya vAgki,
erutu kaLiRu Aka, vAL maTal Occi,
atari tiritta AL uku kaTAvin,
akan kaN taTAri teLirppa oRRi,
'ven' tiRal viyan kaLam polika!' enRu Etti,
20
iruppu mukam ceRitta En'tu maruppin
varai maruL mukavaikku van'tanen; peruma!
vaTi n'avil eHkam pAyn'tena, kiTan'ta
toTiyuTait taTak kai Occi, veruvAr
inat taTi virAya varik kuTar aTaicci,
25
azu kural pEymakaL ayara, kazukoTu
cej cevi eruvai tiritarum,
ajcuvaru kiTakkaiya kaLam kizavOyE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan ceruppAzi eRin'ta iLan'cETcenniyai Unpoti pacugkuTaiyAr pATiyatu.

383
oNpoRic cEval eTuppa, ERRezun'tu,
taN pani uRaikkum pularA jAgkar,
n'uN kOl ciRu kiNai cilampa oRRi,
n'eTug kaTai n'inRu, pakaTu pala vAztti,
5
tan pukaz EttinenAka, Un pulan'tu,
arug kaTi viyal n'akark kuRukal vENTi,
kUmpu viTu men piNi aviztta Ampal
tEm pAy uLLa tam kamaz maTar uLa,
pAmpu uri anna vaTivina, kAmpin
10
kazai paTu coliyin izai aNi vArA,
oN pUg kaligkam uTIi, n'uN pUN
vacin'tu vAgku n'ucuppin, av vAgku un'ti,
kaRpuTai maTan'tai tan puRam pulla,
eR peyarn'ta n'Okki.....................................
15
.................................................kal koNTu,
azittup piRan'tanenAki, av vazi,
piRar, pATu pukaz pATip paTarpu aRiyEnE;
kuRu mulaikku alamarum pAl Ar veN maRi,
n'arai muka UkamoTu, ukaLum, cena................
20
.......................kanRu pala kezIiya
kAn kezu n'ATan, kaTun' tEr aviyan, ena
oruvanai uTaiyEnmannE, yAnE;
aRAn; evan parikO, veLLiyatu n'ilaiyE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
...........................mAROkkattu n'appacalaiyAr (aviyanaip) pATiyatu.

399
aTu makaL mukan'ta aLavA veNNel
toTi mAN ulakkaip parUuk kuRRu arici
kATi veL ulaik koLIi, n'Izal
Ogku cinai mAvin tIm kani n'aRum puLi,
5
mOTTu iru varAal kOTTu mIn kozug kuRai,
ceRuvin vaLLai, ciRu koTip pAkal,
pAtiri Uz mukai aviz viTuttanna
mey kaLain'tu, inanoTu viraii,
mUzppap peyta muzu avizp puzukkal,
10
azikaLin paTun'ar kaLi aTa vaikin,
pazajcORu ayilum muzagku n'Irp paTappaik
kAvirik kizavan, mAyA n'al icaik
kiLLivaLavan uLLi, avaR paTartum;
cellEn cellEn, piRar mukam n'OkkEn;
15
n'eTug kazait tUNTil viTu mIn n'oTuttu,
kiNaimakaL aTTa pAval puLigkUz
pozutu maRuttu uNNum uNTiyEn, azivu koNTu,
oru ciRai irun'tEn; ennE! 'iniyE,
aRavar aRavan, maRavar maRavan,
20
maLLar maLLan, tollOr marukan,
icaiyin koNTAn, n'acai amutu uNka' ena,
mIp paTarn'tu iRan'tu, van kOl maNNi,
vaL parin'tu kiTan'ta.......................maNakka
vicippuRuttu amain'ta putuk kAzp pOrvai,
25
alakin mAlai Arppa vaTTittu,
kaTiyum uNavu ennak kaTavuTkum toTEn,
'kaTun' tEr aLLaRku acAvA n'On cuval
pakaTE attai yAn vENTi van'tatu' ena,
onRu yAn peTTAaLavai, anRE
30
AnRu viTTanan attai, vicumpin
mIn pUttanna uruvap pal n'irai
UrtiyoTu n'alkiyOnE; cIr koLa
izumena izitarum aruvi,
vAn tOy uyar cimait tOnRik kOvE.

tiNai atu; tuRai paricil viTai.
tAmAn tOnRik kOnai aiyUr muTavanAr pATiyatu.