vajci

384
menpAlAn uTan aNaii,
vajcik kOTTu uRagku n'Arai
aRaik karumpin pU arun'tum;
vanpAlAn karug kAl varakin
5
......................................................................................
am kaN kuRu muyala veruva, ayala
karug kOTTu iruppaip pU uRaikkun'tu;
vizavu inRAyinum, uzavar maNTai
irug keTiRRu micaiyoTu pUg kaL vaikun'tu;
10
................................................kiNaiyEm, peruma!
n'el ennA, pon ennA,
kanaRRak koNTa n'aRavu ennA,
.....................manai ennA, avai palavum
yAn taNTavum, tAn taNTAn,
15
n'iNam perutta kozuj cORRiTai,
maN n'ANap pukaz vETTu,
n'Ir n'ANa n'ey vazagki,
puran'tOn; en'tai; yAmalan'tolai.....
annOnai uTaiyEm enpa;....... vaRaTku
20
yANTu n'iRka veLLi, mANTa
uNTa n'an kalam peytu n'uTakkavum,
tinRa n'aN pal Un tONTavum,
van'ta vaikal allatu,
cenRa ellaic celavu aRiyEnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
karumpanUr kizAnaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

387
vaL ukira vayal Amai
veL akaTu kaNTanna,
vIgku vicip putup pOrvait
teN kaN mAk kiNai iyakki, 'enRum
5
mARu koNTOr matil iTaRi,
n'IRu ATiya n'aRug kavuLa,
pUm poRip paNai eruttina,
vERu vERu paran'tu iyagki,
vEn'tuTai miLai ayal parakkum
10
En'tu kOTTu irum piNart taTak kai,
tirun'tu tozil pala pakaTu
pakaip pula mannar paNitiRai tan'tu, n'in
n'akaip pulavANar n'alkuravu akaRRi,
mikap poliyar, tan cEvaTi attai!' enRu,
15
yAn icaippin, n'ani n'anRu enA,
pala piRa vAztta irun'tOr enkO?.........
maruva in n'akar akan.................................
tirun'tu kazal cEvaTi kuRukal vENTi,
venRu iragkum viRal muracinOn,
20
en ciRumaiyin, izittu n'OkkAn,
tan perumaiyin takavu n'Okki,
kunRu uRazn'ta kaLiRu enkO?
koy uLaiya mA enkO?
manRu n'iRaiyum n'irai enkO?
25
manaik kaLamaroTu kaLam enkO?
Agku avai, kanavu ena maruLa, vallE, n'anavin
n'alkiyOnE, n'acaicAl tOnRal,
Uzi vAzi, pUziyar peru makan!
piNar maruppu yAnaic ceru miku n'On tAL
30
celvak kaTugkO vAziyAtan
onnAt tevvar uyarkuTai paNittu, ivaN
viTuvar mAtO n'eTitE n'i
pul ilai vajcip puRa matil alaikkum
kallen porun'ai maNalinum, AgkaN
35
pal Ur cuRRiya kazani
ellAm viLaiyum n'ellinum palavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEramAn cikkaRpaLLit tujciya celvakkaTugkO vAziyAtanaik kuNTukaT pAliyAtan pATiyatu.