viLAmaram (viLavu)

181
manRa viLavin manai vIz veLLil,
karug kaN eyiRRi kAtal makanoTu,
kAna irum piTik kanRu talaik koLLum
perug kuRumpu uTutta van pula irukkai,
5
pulAa ampin, pOr arug kaTi miLai,
valAarOnE, vAy vAL paNNan;
uNNA vaRug kaTumpu uytal vENTin,
innE cenmati, n'IyE cenRu, avan
pakaip pulam paTarAaLavai, n'in
10
pacip pakaip paricil kATTinai koLaRkE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
vallAr kizAn paNNanaic cONATTu mukaiyalUrc ciRu karun'tumpiyAr pATiyatu.