kAn'taL (kOTal)

90
uTai vaLai kaTuppa malarn'ta kAn'taL
aTai malku kuLaviyoTu kamazum cAral,
maRap puli uTalin, mAn kaNam uLavO?
maruLina vicumpin mAtirattu INTiya
5
iruLum uNTO, jAyiRu cinavin?
accoTu tAkkip pAr uRRu igkiya
paNTac cAkATTu Azcci colliya,
vari maNal jemara, kal paka, n'aTakkum
perumitap pakaTTukkut tuRaiyum uNTO?
10
ezumaram kaTukkum tAL tOy taTak kai
vazu il van kai, mazavar peruma!
iru n'ilam maN koNTu cilaikkum
porun'arum uLarO, n'I kaLam pukinE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

144
aruLAy AkalO koTitE; iruL vara,
cIRiyAz cevvazi paNNi, yAza n'in
kAr etir kAnam pATinEmAka,
n'Il n'aRu n'eytalin polin'ta uNkaN
5
kaluzn'tu, vAr arip pani pUN akam n'anaippa,
inaital AnALAka, 'iLaiyOy!
kiLaiyaiman, em kEL veyyORku?' ena,
yAm tan tozutanam vinava, kAn'taL
mukai purai viralin kaNNIr tuTaiyA,
10
'yAm avan kiLaijarEm allEm; kEL, ini:
em pOl orutti n'alan n'ayan'tu, enRum,
varUum' enpa 'vayagku pukazp pEkan
ollena olikkum tEroTu,
mullai vEli, n'al UrAnE.'

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avaL kAraNamAkap paraNar pATiyatu.

157
tamar taR tappin atu n'OnRallum,
piRar kaiyaRavu tAn n'ANutalum,
paTaip pazi tArA main'tinan Akalum,
vEn'tuTai avaiyattu Ogkupu n'aTattalum,
5
n'ummOrkkut takuvana alla; emmOn,
cilai cela malarn'ta mArpin, kolai vEl,
kOTal kaNNi, kuRavar perumakan
ATu mazai tavirkkum payam kezu mImicai,
el paTu pozutin, inam talaimayagki,
10
kaTci kANAk kaTamAn n'al ERu
maTa mAn n'Aku piNai payirin, viTar muzai
irum pulip pukarp pOttu Orkkum
perug kal n'ATan em ERaikkut takumE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
ERaik kOnaik kuRamakaL iLaveyini pATiyatu.

168
aruvi Arkkum kazai payil n'anan' talaik
kaRi vaLar aTukkattu malarn'ta kAn'taL
kozug kizagku miLirak kiNTi, kiLaiyoTu,
kaTug kaN kEzal uzuta pUzi,
5
n'al n'AL varu patam n'Okki, kuRavar
uzAatu vittiya parUuk kural ciRu tinai
mun'tu viLai yANar n'AL putitu uNmAr
marai An kaRan'ta n'urai koL tIm pAl,
mAn taTi puzukkiya pulavu n'ARu kuzici
10
vAn kEz irum puTai kazAatu, ERRi,
cAn'ta viRakin uvitta punkam
kUtaLam kaviniya kuLavi munRil,
cezug kOL vAzai akal ilaip pakukkum
UrAk kutiraik kizava! kUrvEl,
15
n'aRai n'Art toTutta vEgkai am kaNNi,
vaTi n'avil ampin villOr peruma!
kai vaL Ikaik kaTu mAn koRRa!
vaiyaka varaippil tamizakam kETpa,
poyyAc cen' n'A n'eLiya Ettip
20
pATupa enpa paricilar, n'ALum
IyA mannar n'ANa,
vIyAtu paran'ta n'in vacai il vAn pukazE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai; iyanmoziyum, araca vAkaiyum Am.
piTTag koRRanaik karuvUrk katappiLLaic cAttanAr pATiyatu.