n'eytal

48
kOtai mArpin kOtaiyAnum,
kOtaiyaip puNarn'tOr kOtaiyAnum,
mAk kazi malarn'ta n'eytalAnum,
kaL n'ARummE, kAnalam toNTi;
5
aHtu em UrE; avan em iRaivan;
annOR paTartiyAyin, n'Iyum
emmum uLLumO mutu vAy iravala!
'amar mEmpaTUum kAlai, n'in
pukaz mEmpaTun'anaik kaNTanam' enavE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai pulavarARRup paTai.
cEramAn kOkkOtai mArpanaip poykaiyAr pATiyatu.

144
aruLAy AkalO koTitE; iruL vara,
cIRiyAz cevvazi paNNi, yAza n'in
kAr etir kAnam pATinEmAka,
n'Il n'aRu n'eytalin polin'ta uNkaN
5
kaluzn'tu, vAr arip pani pUN akam n'anaippa,
inaital AnALAka, 'iLaiyOy!
kiLaiyaiman, em kEL veyyORku?' ena,
yAm tan tozutanam vinava, kAn'taL
mukai purai viralin kaNNIr tuTaiyA,
10
'yAm avan kiLaijarEm allEm; kEL, ini:
em pOl orutti n'alan n'ayan'tu, enRum,
varUum' enpa 'vayagku pukazp pEkan
ollena olikkum tEroTu,
mullai vEli, n'al UrAnE.'

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avaL kAraNamAkap paraNar pATiyatu.

339
viyan pulam paTarn'ta pal A n'eTu ERu
maTalai mAN n'izal acaiviTa, kOvalar
vI tatai mullaip pUp paRikkun'tu;
kuRug kOl eRin'ta n'eTuj cevik kuRu muyal
5
n'eTu n'Irp parappin vALaiyoTu ukaLun'tu;
toTalai alkul toTit tOL makaLir
kaTal ATik kayam pAyn'tu,
kazi n'eytal pUkkuRUun'tu;
pain' tazai tuyalvarum ceRu viRaRa..............
10
............................................................................latti
vaLara vENTum, avaLE, enRum
Ar amar uzappatum amariyaLAki,
muRam cevi yAnai vEn'tar
maRam kezu n'ejcam koNTu oLittOLE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
..............................................................