pakanRai

16
vinai mATciya virai puraviyoTu,
mazai uruvina tOl parappi,
munai murugkat talaic cenRu, avar
viLai vayal kavarpUTTi,
5
manai maram viRaku Akak
kaTi tuRai n'Irk kaLiRu paTIi,
ellup paTa iTTa cuTu tI viLakkam
cel cuTar jAyiRRuc cekkarin tOnRa,
pulam keTa iRukkum varampu il tAnai,
10
tuNai vENTAc ceru venRi,
pulavu vAL, pular cAn'tin,
murukaR cIRRattu, uru kezu kurucil!
mayagku vaLLai, malar Ampal,
panip pakanRai, kanip pAkal,
15
karumpu allatu kATu aRiyAp
perun' taN paNai pAz Aka,
Ema n'al n'ATu oL eri UTTinai,
n'Ama n'al amar ceyya,
OrAgku malain'tana, peruma! n'in kaLiRE.

tiNai vajci; tuRai mazapulavajci.
cOzan irAcacUyam vETTa perun'aRkiLLiyaip pANTarag kaNNanAr pATiyatu.

235
ciRiya kaL peRinE, emakku Iyum; mannE!
periya kaL peRinE,
yAm pATa, tAn makizn'tu uNNum; mannE!
ciRu cORRAnum n'ani pala kalattan; mannE!
5
peruj cORRAnum n'ani pala kalattan; mannE!
enpoTu taTi paTu vazi ellAm emakku Iyum; mannE!
ampoTu vEl n'uzai vazi ellAm tAn n'iRkum; mannE!
n'aran'tam n'ARum tan kaiyAl,
pulavu n'ARum en talai taivarum; mannE!
10
arun' talai irum pANar akal maNTait tuLai urIi,
irappOr kaiyuLum pOki,
purappOr punkaN pAvai cOra,
am col n'uN tErccip pulavar n'Avil
cenRu vIzn'tanRu, avan
15
aru n'iRattu iyagkiya vElE!
Acu Aku en'tai yANTu uLankollO?
ini, pATun'arum illai; pATun'arkku onRu Ikun'arum illai;
panit tuRaip pakanRai n'aRaik koL mAmalar
cUTAtu vaikiyAgku, piRarkku onRu
20
IyAtu vIyum uyir tavap palavE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

393
patimutal pazakAp pazagkaN vAzkkaik
kuRu n'eTun' tuNaiyoTu kUmai vItalin,
kuTi muRai pATi, oyyena varun'ti,
aTal n'acai maRan'ta em kuzici malarkkum
5
kaTan aRiyALar piRa n'ATTu inmaiyin,
'vaLLanmaiyin em varaivOr yAr?' ena,
uLLiya uLLamoTu ulai n'acai tuNaiyA,
.................... kavakam ellAm orupAl paTTena,
malar tAr aNNal n'in n'al icai uLLi,
10
Irgkai maRan'ta en irum pEr okkal
kUrn'ta evvam viTa, kozu n'iNam kizippa,
kOTaip parutti vITu n'iRai peyta
mUTaip paNTam miTai n'iRain'tanna,
veN n'iNa mUri aruLa, n'AL uRa
15
InRa aravin n'A uruk kaTukkum en
tonRu paTu citAar tuvara n'Ikki,
pOtu viri pakanRaip putu malar anna,
akanRu maTi kaligkam uTIi, celvamum,
kETu inRu n'alkumati, peruma! mAcu il
20
mati purai mAk kiNai teLirppa oRRi,
ATumakaL alkul oppa vATi,
'kOTai Ayinum, kOTi...............................
kAviri purakkum n'al n'ATTup porun'a!
vAy vAL vaLavan! vAzka! enap
25
pITu kezu n'On tAL pATukam palavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai n'alliRaiyanAr pATiyatu.