n'el (aivanam, mUgkil n'el, cen'n'el, veNNel)

22
tUgku kaiyAn Ogku n'aTaiya,
uRaz maNiyAn uyar maruppina,
piRai n'utalAn ceRal n'Okkina,
pA aTiyAn paNai eruttina,
5
tEn citain'ta varai pOla,
mijiRu Arkkum kamaz kaTAttu,
ayaRu cOrum iruj cenniya,
main'tu malin'ta maza kaLiRu
kan'tu cErpu n'ilaii vazagka;
10
pAal n'inRu katir cOrum
vAn uRaiyum mati pOlum
mAlai veN kuTai n'IzalAn,
vAL marugku ilOr kAppu uRagka;
alagku cen'n'el katir vEyn'ta
15
Ay karumpin koTik kUrai,
cARu koNTa kaLam pOla,
vERu vERu polivu tOnRa;
kuRRu AnA ulakkaiyAn
kalic cummai viyal AgkaN,
20
polan' tOTTup pain' tumpai
micai alagku uLaiya panaip pOz cerIi,
cina mAn'tar veRik kuravai
Ota n'Irin peyarpu pogka;
vAy kAvAtu paran'tu paTTa
25
viyan pAcaRaik kAppALa!
vEn'tu tan'ta paNi tiRaiyAn
cErn'tavartam kaTumpu Arttum,
Ogku kolliyOr, aTu porun'a!
vEza n'Okkin viRal vej cEey!
30
vAziya, peruma! n'in varampu il paTaippE,
n'iR pATiya vayagku cen' n'Ap
pin piRar icai n'uvalAmai,
OmpAtu Iyum ARRal em kO!
'mAn'tarajcEral irumpoRai Ompiya n'ATE
35
puttEL ulakattu aRRu' enak kETTu van'tu,
initu kaNTicin; peruma! munivu ilai,
vERu pulattu iRukkum tAnaiyoTu,
cORu paTa n'aTatti n'I tujcAymARE!

tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai iyanmoziyum Am.
cEramAn yAnaikkaTcEy mAn'tarajcEral irumpoRaiyaik kuRug kOziyUr kizAr pATiyatu.

24
n'el ariyum irun' tozuvar
cej jAyiRRu veyil munaiyin,
teN kaTal tirai micaip pAyun'tu;
tiN timil van paratavar
5
veppu uTaiya maTTu uNTu,
taN kuravaic cIr tUgkun'tu;
tUval kalitta tEm pAy punnai
mel iNark kaNNi milain'ta main'tar
el vaLai makaLirt talaik kai tarUun'tu;
10
vaNTu paTa malarn'ta taN n'aRug kAnal
muNTakak kOtai oN toTi makaLir
irum panaiyin kurumpai n'Irum,
pUg karumpin tIm cARum,
Ogku maNal kuvavut tAzait
15
tIm n'IroTu uTan virAay,
mun' n'Ir uNTu mun'n'Irp pAyum;
tAgkA uRaiyuL n'al Ur kezIiya
OmpA Ikai mA vEL evvi
punal am putavin mizalaiyoTu kazanik
20
kayal Ar n'Arai pOrvil cEkkum,
pon aNi yAnait tol mutir vELir,
kuppai n'ellin, muttURu tan'ta
koRRa n'IL kuTai, koTit tErc ceziya!
n'inRu n'ilaiiyar n'in n'ALmIn; n'illAtu
25
paTAac celIiyar, n'in pakaivar mInE
n'innoTu, tonRu mUtta uyirinum, uyiroTu
n'inRu mUtta yAkkai anna, n'in
ATu kuTi mUtta vizut tiNaic ciRan'ta
vALin vAzn'ar tAL valam vAztta,
30
iraval mAkkaL Ikai n'uvala,
oN toTi makaLir polagkalattu En'tiya
taN kamaz tERal maTuppa, makiz ciRan'tu,
Agku initu ozukumati, peruma! 'Agku atu
vallun'ar vAzn'tOr' enpa tol icai,
35
malar talai ulakattut tOnRi,
palar, celac cellAtu, n'inRu viLin'tOrE.

tiNai potuviyal; tuRai poruNmozik kAjci.
avanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

29
azal purin'ta aTar tAmarai
aitu aTarn'ta n'Ul peytu,
punai vinaip polin'ta polan n'aRun' teriyal
pARu mayir irun' talai poliyac cUTi,
5
pAN muRRuka, n'in n'AL makiz irukkai!
pAN muRRu ozin'ta pinRai, makaLir
tOL muRRuka, n'in cAn'tu pular akalam! Agka
munivu il muRRattu, initu muracu iyampa,
koTiyOrt teRutalum, cevviyOrkku aLittalum,
10
oTiyA muRaiyin maTivu ilai Aki,
'n'allatan n'alanum tIyatan tImaiyum
illai' enpOrkku inan Akiliyar!
n'el viLai kazanip paTu puL Oppun'ar
ozi maTal viRakin kazi mIn cuTTu,
15
veg kaL tolaicciyum, amaiyAr, tegkin
iLan'Ir utirkkum vaLam miku n'al n'ATu
peRRanar uvakkum n'in paTai koL mAkkaL
paRRA mAkkaLin parivu mun'tuRuttu,
kUvai tuRRa n'AR kAl pan'tarc
20
ciRu manai vAzkkaiyin orIi, varun'arkku
utavi ARRum n'aNpin paNpuTai
UziRRAka, n'in ceykai! vizavil
kOTiyar n'Irmai pOla muRaimuRai
ATun'ar kaziyum iv ulakattu, kUTiya
25
n'akaippuRan Aka, n'in cuRRam!
icaippuRan Aka, n'I Ompiya poruLE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

33
kAn uRai vAzkkai, kata n'Ay, vETTuvan
mAn tacai corin'ta vaTTiyum, AymakaL
tayir koTu van'ta tacumpum, n'iRaiya,
Erin vAzn'ar pEr il arivaiyar
5
kuLak kIz viLain'ta kaLak koL veNNel
mukan'tanar koTuppa, ukan'tanar peyarum
tennam poruppan n'al n'ATTuLLum,
Ez eyil katavam eRin'tu, kaikkoNTu, n'in
pEzvAy uzuvai poRikkum ARRalai;
10
pATun'ar vajci pATa, paTaiyOr
tAtu eru maRukin pAcaRai poliya,
pularAp paccilai iTai iTupu toTutta
malarA mAlaip pan'tu kaNTanna
Un cORRu amalai pAN kaTumpu aruttum
15
cemmaRRu amma, n'in vem munai irukkai
vallOn taiiya vari vanappu uRRa
allip pAvai ATu vanappu Eyppa,
kAma iruvar allatu, yAmattut
tani makan vazagkAp pani malark kAvin,
20
otukkuin tiNi maNal putup pUm paLLi
vAyil mATan'toRum mai viTai vIzppa,
n'I Agkuk koNTa vizavinum palavE.

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avanai avar pATiyatu.

44
irum piTit tozutiyoTu perug kayam paTiyA,
n'elluTaik kavaLamoTu n'eym miti peRAa,
tirun'tu arai n'On veLil varun'ta oRRi,
n'ilamicaip puraLum kaiya, veytu uyirttu,
5
alamaral yAnai urum ena muzagkavum,
pAl il kuzavi alaRavum, makaLir
pU il vaRun' talai muTippavum, n'Ir il
vinai punai n'al il inaikUuk kETpavum,
innAtu amma, Igku initu iruttal;
10
tun arun' tuppin vaya mAn tOnRal!
aRavai Ayin,' n'inatu' enat tiRattal;
maRavai Ayin, pOroTu tiRattal;
aRavaiyum maRavaiyum allaiyAka,
tiRavAtu aTaitta tiN n'ilaik katavin
15
n'IL matil oru ciRai oTugkutal
n'ANuttakavu uTaittu, itu kANugkAlE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan AvUr muRRiyirun'ta kAlattu aTaittu irun'ta n'eTugkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

58
n'IyE, taN punal kAvirik kizavanai; ivanE,
muzu mutal tolain'ta kOLi Alattuk
kozu n'izal n'eTuj cinai vIz poRuttAgku,
tollOr mAyn'tenat tuLagkal cellAtu,
5
n'al icai mutu kuTi n'aTukku aRat tazIi,
iLaiyatu Ayinum kiLai arA eRiyum
arun'arai urumin, porun'araip poRAac
ceru mAN pajcavar ERE; n'IyE,
aRam tujcu uRan'taip porun'anai; ivanE,
10
n'ellum n'Irum ellArkkum eLiya ena,
varaiya cAn'tamum, tiraiya muttamum,
imiz kural muracam mUnRuTan ALum
tamiz kezu kUTal taN kOl vEn'tE;
pAl n'iRa uruvin panaik koTiyOnum,
15
n'Il n'iRa uruvin n'EmiyOnum, enRu
iru perun' teyvamum uTan n'inRAagku,
uru kezu tORRamoTu uTkuvara viLagki,
innIr Akalin, iniyavum uLavO?
innum kENmin: n'um icai vAziyavE;
20
oruvIr oruvIrkku ARRutir; iruvIrum
uTan n'ilai tiriyIr Ayin, imiztiraip
pauvam uTutta ip payam kezu mA n'ilam
kaiyakappaTuvatu poy AkAtE;
atanAl, n'alla pOlavum, n'ayava pOlavum,
25
tollOr cenRa n'eRiya pOlavum,
kAtal n'ejcin n'um iTai pukaRku alamarum
Etil mAkkaL potumozi koLLAtu,
inRE pOlka, n'um puNarcci; venRu venRu
aTu kaLattu uyarka, n'um vElE; koTuvarik
30
kOLmAk kuyinRa cEN viLagku toTu poRi
n'eTu n'Irk keNTaiyoTu poRitta
kuTumiya Aka, piRar kunRu kezu n'ATE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai uTanilai.
cOzan kurAppaLLit tujciya perun' tirumAvaLavanum, pANTiyan veLLiyampalattut tujciya peruvazutiyum, orugku irun'tAraik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

61
koNTaik kUzait taN tazaik kaTaiciyar
ciRu mAN n'eytal AmpaloTu kaTkum,
malagku miLir, ceRuvin taLampu taTin'tu iTTa
pazana vALaip parUuk kaN tuNiyal
5
putu n'el veN cORRuk kaNNuRai Aka,
vilAp puTai marugku vicippa mAn'ti,
n'ITu katirk kazanic cUTu taTumARum
van kai vinaijar pun talaic ciRAar
tegku paTu viyan pazam munaiyin, tan'taiyar
10
kuRaikkaN n'eTum pOr ERi, vicaittu ezun'tu
cezug kOL peNNaip pazam toTa muyalum,
vaikal yANar, n'al n'ATTup porun'an,
eHku viLagku taTak kai iyal tErc cenni,
cilait tAr akalam malaikkun'ar uLar enin,
15
tAm aRikuvar tamakku uRuti; yAm avan
ezu uRaz tiNi tOL vazu inRu malain'tOr
vAzak kaNTanRum ilamE; tAzAtu,
tirun'tu aTi porun'ta vallOr
varun'tak kANTal, ataninum ilamE.

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
cOzan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'alagkiLLi cET cenniyaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

97
pOrkku uraiip pukanRu kazitta vAL,
uTanRavar kAppuTai matil azittalin,
Un uRa mUzki, uru izan'tanavE;
vElE, kuRumpu aTain'ta araN kaTan'tu, avar
5
n'aRug kaLLin n'ATu n'aittalin,
curai tazIiya irug kAzoTu
maTai kalagki n'ilai tirin'tanavE;
kaLiRE, ezUut tAgkiya katavam malaittu, avar
kuzUuk kaLiRRuk kuRumpu uTaittalin,
10
parUup piNiya toTi kazin'tanavE;
mAvE, paran'tu orugku malain'ta maRavar
polam pain' tAr keTap paritalin,
kaLan uzan'tu acaiiya maRuk kuLampinavE;
avan tAnum, n'ilam tiraikkum kaTal tAnaip
15
polan' tumpaik kazal pANTil
kaNai poruta tuLait tOlannE.
AyiTai, uTanROr uytal yAvatu? 'taTan' tAL,
piNik katir, n'ellin cemmal mUtUr
n'umakku urittAkal vENTin, cenRu avaRku
20
iRukkal vENTum, tiRaiyE; maRuppin,
olvAn allan, velpOrAn' enac
collavum tERIrAyin, mel iyal,
kazal kani vakutta tuNaic cil Oti,
kuRun' toTi makaLir tOL viTal
25
iRumpUtu anRu; aHtu aRin'tu ATuminE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyai avar pATiyatu.

109
aLitOtAnE, pAriyatu paRampE!
n'aLi koL muracin mUvirum muRRinum,
uzavar uzAtana n'Anku payan uTaittE:
onRE, ciRiyilai vetirin n'el viLaiyummE;
5
iraNTE, tIm cuLaip palavin pazam UzkkummE;
mUnRE, kozug koTi vaLLik kizagku vIzkkummE;
n'AnkE, aNi n'iRa Ori pAytalin, mItu azin'tu,
tiNi n'eTug kunRam tEn coriyummE.
vAn kaN aRRu, avan malaiyE; vAnattu,
10
mIn kaN aRRu, atan cunaiyE; Agku,
maramtoRum piNitta kaLiRRinir Ayinum,
pulamtoRum parappiya tErinir Ayinum,
tALin koLLalir; vALin tAralan;
yAn aRikuven, atu koLLum ARE:
15
cukir puri n'arampin cIRiyAz paNNi,
virai oli kUn'tal n'um viRaliyar pin vara,
ATinir pATinir celinE,
n'ATum kunRum orugku IyummE.

tiNai n'occi; tuRai makaL maRuttal.
avanai avar pATiyatu.

159
'vAzum n'ALOTu yANTu pala uNmaiyin,
tIrtal cellAtu, en uyir' enap pala pulan'tu,
kOl kAlAkak kuRum pala otugki,
n'Ul virittanna katuppinaL, kaN tuyinRu,
5
munRil pOkA mutirvinaL yAyum;
pacan'ta mEniyoTu paTar aTa varun'ti,
marugkil koNTa pal kuRumAkkaL
picain'tu tina, vATiya mulaiyaL, peritu azin'tu,
kuppaik kIrai koykaN akaitta
10
muRRA iLan' taLir koytukoNTu, uppu inRu,
n'Ir ulaiAka ERRi, mOr inRu,
avizp patam maRan'tu, pAcaTaku micain'tu,
mAcoTu kuRain'ta uTukkaiyaL, aRam paziyA,
tuvvALAkiya en veyyOLum;
15
enRAgku, iruvar n'ejcamum uvappa kAnavar
kari punam mayakkiya akankaN kollai,
aivanam vitti, maiyuRak kavini,
InalcellA EnaRku izumenak
karuvi vAnam talaii yAgkum,
20
Itta n'in pukaz Etti, tokka en,
paci tinat tiragkiya, okkalum uvappa
uyarn'tu En'tu maruppin kolkaLiRu peRinum,
tavirn'tu viTu paricil koLLalen; uvan'tu, n'I
inpuRa viTutiAyin, ciRitu
25
kunRiyum koLval, kUr vEl kumaNa!
ataRpaTa aruLal vENTuval viRal pukaz
vacai il vizut tiNaip piRan'ta
icai mEn' tOnRal! n'iR pATiya yAnE.

tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
avanai avar pATiyatu.

171
inRu celinum tarumE; ciRu varai
n'inRu celinum tarumE; pinnum,
'munnE tan'tanen' ennAtu, tunni
vaikalum celinum, poyyalan Aki,
5
yAm vENTiyAgku em vaRug kalam n'iRaippOn;
tAn vENTiyAgkut tan iRai uvappa
arun' tozil muTiyarO, tirun'tu vEl koRRan;
inam mali katac cEk kaLanoTu vENTinum,
kaLam mali n'ellin kuppai vENTinum,
10
arug kalam kaLiRRoTu vENTinum, perun'takai
piRarkkum anna aRat takaiyannE.
annan Akalin, en'tai uL aTi
muLLum n'Ova uRARkatilla!
IvOr ariya iv ulakattu,
15
vAzvOr vAza, avan tAL vAziyavE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArik kaNNanAr pATiyatu.

209
poykai n'Arai pOrvil cEkkum
n'eytal am kazani, n'el ari tozuvar
kUmpu viTu meN piNi avizn'ta Ampal
akal aTai ariyal mAn'ti, teN kaTal
5
paTu tirai in cIrp pANi tUgkum
men pula vaippin n'al n'ATTup porun'a!
pal kani n'acaii, alku vicumpu ukan'tu,
peru malai viTarakam cilampa munni,
pazanuTaip peru maram tIrn'tena, kaiyaRRu,
10
peRAtu peyarum puLLinam pOla, n'in
n'acai tara van'tu, n'in icai n'uval paricilen
vaRuviyEn peyarkO? vAL mEmpaTun'a!
IyAy Ayinum, iragkuven allEn;
n'Oy ilai Akumati; peruma! n'ammuL
15
kuRu n'aNi kANkuvatAka n'ALum,
n'aRum pal olivarum katuppin, tE mozi,
teriizai makaLir pANi pArkkum
peru varai anna mArpin,
ceru vej cEey! n'in makiz irukkaiyE!

tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
mUvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

253
en tiRattu avalam koLLal, iniyE;
vala Ar kaNNi iLaiyar tiLaippa,
'n'akAal' ena van'ta mARE, ezA n'el
paig kazai poti kaLain'tanna viLarppin,
5
vaLai il, vaRug kai Occi,
kiLaiyuL oyvalO? kURu n'in uraiyE!

tiNai potuviyal; tuRai mutupAlai.
....................kuLampAtAyanAr pATiyatu.

287
tuTi eRiyum pulaiya!
eRi kOl koLLum izicina!
kAlam mAriyin ampu taippinum,
vayal keNTaiyin vEl piRazinum,
5
polam punai OTai aNNal yAnai
ilagku vAl maruppin n'uti maTuttu UnRinum,
OTal cellAp pITuTaiyALar
n'eTu n'Irp poykaip piRaziya vALai
n'elluTai n'eTu n'akark kUTTumutal puraLum,
10
taNNaTai peRutal yAvatu? paTinE,
mAcu il makaLir manRal n'anRum,
uyar n'ilai ulakattu, n'ukarpa; atanAl
vampa vEn'tan tAnai
impar n'inRum kANTirO, varavE!

tiNai karan'tai; tuRai n'INmozi.
cAttan'taiyAr pATiyatu.

318
koy aTaku vATa, taru viRaku uNagka,
mayil am cAyal mAayOLoTu
pacittanRu amma, perun'takai UrE
manai uRai kurIik kaRai aNal cEval,
5
pANar n'arampin cukiroTu, vaya mAn
kural cey pIliyin izaitta kuTampai,
peruj cey n'ellin arici Arn'tu, tan
pun puRap peTaiyoTu vatiyum
yANarttu Akum vEn'tu vizumuRinE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
perug kunRUr kizAr pATiyatu.

328
..........Tai mutal puRavu cErn'tirun'ta
pun pulac cIRUr, n'el viLaiyAtE;
varakum tinaiyum uLLavai ellAm
iraval mAkkaLukku Iyat tolain'tana;
5
................. Tu amain'tananE;
annan Ayinum, pANa! n'anRum
veLLattiTum pAluL uRai toTa....
kaLavup puLi anna viLai....
..............vATu Un kozug kuRai
10
koy kural ariciyoTu n'ey peytu aTTu,
tuTuppoTu civaNiya kaLik koL veN cORu
uNTu, initu irun'ta pin
... ... ... ... .... ... tarukuvan mAtO
tALi mutal n'ITiya ciRu n'aRu mujjai
15
muyal van'tu kaRikkum munRil,
cIRUr mannanaip pATinai celinE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pagku ............................. pATiyatu.

335
aTal arun' tuppin....................
...................kurun'tE mullai enRu
in' n'Anku allatu pUvum illai;
karug kAl varakE, irug katirt tinaiyE,
5
ciRu koTik koLLE, poRi kiLar avaraiyoTu,
in' n'Anku allatu uNAvum illai;
tuTiyan, pANan, paRaiyan, kaTampan, enRu
in' n'Anku allatu kuTiyum illai;
onnAt tevvar mun n'inRu vilagki,
10
oLiRu En'tu maruppin kaLiRu eRin'tu vIzn'tena,
kallE paravin allatu,
n'el ukuttup paravum kaTavuLum ilavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
mAgkuTi kizAr pATiyatu.

337
Arkali yinanE, cONATTu aNNal;
kavi kai maN AL celvar Ayinum,
vAL valattu oziyap pATic cenRAar,
varaltORu akam malara,
5
Ital AnA vilagku toTit taTak kaip
pAri paRampin panic cunai pOla,
kANTaRku ariyaL Aki, mANTa
peNmai n'iRain'ta polivoTu, maNNiya
tukil viri kaTuppa n'uTagki, taNNena
10
akil Ar n'aRum pukai aitu cenRu aTagkiya
kapila n'eTu n'akark kamazum n'ARRamoTu,
manaic ceRin'tanaLE, vANutal; iniyE,
aRRanRuAkalin, teRRenap pORRi,
kAy n'el kavaLam tIRRi, kAvutoRum
15
kaTugkaN yAnai kAppanar anRi,
varutal AnAr vEn'tar; tannaiyar
poru camam kaTan'ta uru kezu n'eTu vEl
kuruti paRRiya veruvaru talaiyar;
maRRu ivar maRanum iRRAl; teRRena
20
yAr Akuvarkol tAmE n'Erizai
urutta pala cuNagku aNin'ta
maruppu iLa vana mulai jemukkuvOrE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
kapilar pATiyatu.

338
Er paran'ta vayal, n'Ir paran'ta ceRuvin,
n'el malin'ta manai, pon malin'ta maRukin,
paTu vaNTu Arkkum pal malark kAvin,
n'eTu vEL Atan pOn'tai anna,
5
peruj cIr arug koNTiyaLE; karuj cinai
vEmpum Arum pOn'taiyum mUnRum
malain'ta cenniyar, aNin'ta villar,
koRRa vEn'tar varinum, tan taka
vaNagkArkku Ikuvan allan vaN tOTTup
10
piNagku katirk kazani n'AppaN, EmuRRu
uNagku kalan Aziyin tOnRum
Or eyil mannan oru maTa makaLE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
kunRUr kizAr makanAr pATiyatu.

344
cen'n'el uNTa pain' tOTTu majjai,
ceRi vaLai makaLir Oppalin, paRan'tu ezun'tu,
tuRai n'aNi marutattu iRukkum UroTu,
n'iRaicAl vizup poruL tarutal onRO
5
pukai paTu kUr eri parappip pakai ceytu,
paNpu il ANmai tarutal onRO
iraNTinuL onRu AkAmaiyO aritE,
kAjcip panimuRi Arag kaNNi..................
kaNi mEvan'tavaL alkul av variyE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
...............aTain'eTug kalviyAr pATiyatu.

348
veNNel arijar taNNumai verIi,
kaN maTal koNTa tIm tEn iriya,
kaL arikkum kuyam, ciRu cil
mIn cIvum pAN cEri,
5
vAymozit tazumpan UNUr anna,
kuvaLai uNkaN ivaLai, tAyE
InALAyinaL Ayin, AnAtu
n'izaltoRum n'eTun' tEr n'iRpa, vayintoRum,
cen' n'utal yAnai piNippa,
10
varun'talaman em perun' tuRai maranE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
paraNar pATiyatu.

352
tEem koNTa veN maNTaiyAn,
vI...................................................................kaRakkun'tu;
aval vakutta pacug kuTaiyAn,
putal mullaip pUp paRikkun'tu;
5
Ampal vaLLit toTik kai makaLir
kunRu ERip punal pAyin,
puRa vAyAl punal vaLa
............................................................ n'oTai n'aRavin
mA vaN tittan veNNel vEli
10
uRan'tai anna uraicAl n'an kalam
koTuppavum koLAane
.......................r tan'ta n'Aku iLa vEgkaiyin,
katirttu oLi tikazum n'uN pal cuNagkin
mAk kaN malarn'ta mulaiyaL; tannaiyum
15
ciRu kOl uLaiyum puravi
...................................................................... yamarE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
paraNar pATiyatu.

379
yAnE peRuka, avan tAL n'izal vAzkkai;
avanE peRuka, en n'A icai n'uvaRal;
n'el ari tozuvar kUr vAL mazugkin,
pinnai maRattOTu ariya, kal cettu,
5
aLLal yAmaik kUn puRattu urijcum
n'el amal puravin ilagkai kizavOn
villiyAtan kiNaiyEm; peruma!
'kuRun' tAL ERRaik kozug kaN av viLar
n'aRu n'ey urukki, n'AT cORu IyA,
10
vallan, en'tai, paci tIrttal' ena,
kon varal vAzkkai n'in kiNaivan kURa,
kETTataRkoNTum vETkai taNTAtu,
viN tOy talaiya kunRam pinpaTa,
......................................ra van'tanen, yAnE
15
tAy il tUvAk kuzavi pOla, Agku at
tiruvuTait tiru manai, aitu tOnRu kamaz pukai
varu mazai magkulin maRukuTan maRaikkum
kuRumpu aTu kuNTu akaz n'IL matil UrE.

tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
OymAn villiyAtanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

384
menpAlAn uTan aNaii,
vajcik kOTTu uRagku n'Arai
aRaik karumpin pU arun'tum;
vanpAlAn karug kAl varakin
5
......................................................................................
am kaN kuRu muyala veruva, ayala
karug kOTTu iruppaip pU uRaikkun'tu;
vizavu inRAyinum, uzavar maNTai
irug keTiRRu micaiyoTu pUg kaL vaikun'tu;
10
................................................kiNaiyEm, peruma!
n'el ennA, pon ennA,
kanaRRak koNTa n'aRavu ennA,
.....................manai ennA, avai palavum
yAn taNTavum, tAn taNTAn,
15
n'iNam perutta kozuj cORRiTai,
maN n'ANap pukaz vETTu,
n'Ir n'ANa n'ey vazagki,
puran'tOn; en'tai; yAmalan'tolai.....
annOnai uTaiyEm enpa;....... vaRaTku
20
yANTu n'iRka veLLi, mANTa
uNTa n'an kalam peytu n'uTakkavum,
tinRa n'aN pal Un tONTavum,
van'ta vaikal allatu,
cenRa ellaic celavu aRiyEnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
karumpanUr kizAnaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

385
veLLi tOnRa, puLLuk kural iyampa,
pulari viTiyal pakaTu pala vAztti,
tan kaTait tOnRinum ilanE; piRan kaTai,
akankaN taTArip pATu kETTaruLi,
5
vaRan yAn n'Igkal vENTi, en arai
n'Il n'iRac citAar kaLain'tu,
veLiyatu uTIi, en paci kaLain'tOnE;
kAviri aNaiyum tAz n'Irp paTappai
n'el viLai kazani ampar kizavOn,
10
n'al aruvan'tai, vAziyar! pulliya
vEgkaTa viRal varaip paTTa
Ogkal vAnattu uRaiyinum palavE!

tiNai atu; tuRai vAzttiyal.
ampar kizAn aruvan'taiyaik kallATanAr pATiyatu.

386
n'eTu n'Ira n'iRai kayattup
paTu mArit tuLi pOla,
n'ey tuLLiya vaRai mukakkavum,
cUTu kizittu vATuUn micaiyavum,
5
Un koNTa veN maNTai
An payattAn muRRu azippavum,
veytu uNTa viyarppu allatu,
cey tozilAn viyarppu aRiyAmai
IttOn, en'tai, icai tanatu Aka;
10
vayalE, n'ellin vEli n'ITiya karumpin
pAttip pan malarp pUt tatumpina;
puRavE, pul arun'tu pal AyattAn,
vil irun'ta veg kuRumpinRu;
kaTalE, kAl tan'ta kalan eNNuvOr
15
kAnal punnaic cinai n'ilaikkun'tu;
kaziyE, ciRu veL uppin koLLai cARRi,
perug kal n'al n'ATTu umaN olikkun'tu;
anna n'al n'ATTup porun'am, yAmE;
porAap porun'arEm;
20
kuNa ticai n'inRu kuTamutal celinum,
kuTa ticai n'inRu kuNamutal celinum,
vaTa ticai n'inRu tenvayin celinum,
ten ticai n'inRu kuRukAtu n'ITinum,
yANTum n'iRka, veLLi; yAm
25
vENTiyatu uNarn'tOn tAL vAziyavE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

387
vaL ukira vayal Amai
veL akaTu kaNTanna,
vIgku vicip putup pOrvait
teN kaN mAk kiNai iyakki, 'enRum
5
mARu koNTOr matil iTaRi,
n'IRu ATiya n'aRug kavuLa,
pUm poRip paNai eruttina,
vERu vERu paran'tu iyagki,
vEn'tuTai miLai ayal parakkum
10
En'tu kOTTu irum piNart taTak kai,
tirun'tu tozil pala pakaTu
pakaip pula mannar paNitiRai tan'tu, n'in
n'akaip pulavANar n'alkuravu akaRRi,
mikap poliyar, tan cEvaTi attai!' enRu,
15
yAn icaippin, n'ani n'anRu enA,
pala piRa vAztta irun'tOr enkO?.........
maruva in n'akar akan.................................
tirun'tu kazal cEvaTi kuRukal vENTi,
venRu iragkum viRal muracinOn,
20
en ciRumaiyin, izittu n'OkkAn,
tan perumaiyin takavu n'Okki,
kunRu uRazn'ta kaLiRu enkO?
koy uLaiya mA enkO?
manRu n'iRaiyum n'irai enkO?
25
manaik kaLamaroTu kaLam enkO?
Agku avai, kanavu ena maruLa, vallE, n'anavin
n'alkiyOnE, n'acaicAl tOnRal,
Uzi vAzi, pUziyar peru makan!
piNar maruppu yAnaic ceru miku n'On tAL
30
celvak kaTugkO vAziyAtan
onnAt tevvar uyarkuTai paNittu, ivaN
viTuvar mAtO n'eTitE n'i
pul ilai vajcip puRa matil alaikkum
kallen porun'ai maNalinum, AgkaN
35
pal Ur cuRRiya kazani
ellAm viLaiyum n'ellinum palavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEramAn cikkaRpaLLit tujciya celvakkaTugkO vAziyAtanaik kuNTukaT pAliyAtan pATiyatu.

390
aRavai n'ejcattu Ayar, vaLarum
maRavai n'ejcattu AyivALar,
arumpu alar cerun'ti n'eTug kAl malar kamaz,
.........................................................manna muRRattu,
5
Arvalar kuRukin allatu, kAvalar
kanavinum kuRukAk kaTiyuTai viyal n'akar,
malaik kaNattu anna mATam cilampa, en
arik kural taTAri iriya oRRip
pATi n'inRa pal n'AL anRiyum,
10
cenRa jAnRaic cenRu paTar iravin
van'tataR koNTu, 'n'eTug kaTai n'inRa
pun talaip porun'an aLiyantAn' ena,
tannuzaik kuRukal vENTi, en arai
mutu n'Irp pAci anna uTai kaLain'tu,
15
tiru malar anna putu maTik koLIi,
makiz taral marapin maTTE anRiyum,
amiztu ana marapin Un tuvai aTicil
veLLi veN kalattu UTTal anRi,
mun Urp potiyil cErn'ta men n'aTai
20
irum pEr okkal perum pulampu akaRRa,
akaTu n'anai vEgkai vI kaNTanna
pakaTu taru cen'n'el pOroTu n'alki,
'koNTi peRuka!' enROnE uN tuRai
malai alar aNiyum talai n'Ir n'ATan;
25
kaNTAR koNTum avan tirun'tu aTi vAztti,
.............................................................................................................................
vAn aRiyala en pATu paci pOkkal;
aNNal yAnai vEn'tar
uNmaiyO, aRiyal? kANpu aRiyalarE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

391
taN tuLi pala pozin'tu ezili icaikkum
viNTu anaiya viN tOy piRagkal
mukaTuRa uyarn'ta n'ellin makiz varap
pakaTu taru peru vaLam vAztti, peRRa
5
tirun'tA mUri paran'tu paTak keNTi,
ariyal Arkaiyar uNTu initu uvakkum
vEgkaTa varaippin vaTa pulam pacittena,
Igku van'tu iRutta en irum pEr okkal
tIrkai viTukkum paNpu ila mutukuTi
10
n'ana...............................................vinavalin,
'munnum van'tOn marugkilan, innum
aLiyan Akalin, porun'an ivan' ena,
n'in uNarn'tu aRiyun'ar en uNarn'tu kURa,
kANku van'ticin, peruma!...........................
15
..........perug kazi n'uzaimIn arun'tum
tutain'ta tUvi am putAam cEkkum
tatain'ta punal n'in cezu n'akar varaippin,
n'ejcu amar kAtal n'in veyyOLoTu,
in tuyi........................... jcAl
20
tuLi patan aRin'tu poziya,
vEli Ayiram viLaika, n'in vayalE!

tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
poRaiyARRu kizAnaik kallATanAr pATiyatu.

395
men pulattu vayal uzavar
van pulattup pakaTu viTTu,
kuRu muyalin kuzaic cUTToTu
n'eTu vALaip pal uviyal,
5
pazaj cORRup pukavu arun'ti,
putal taLavin pUc cUTi,
................................................................
...........................ariyalArun'tu;
manaik kOzip paim payirinnE,
10
kAnak kOzik kavar kuraloTu
n'Irk kOzik kUyp peyarkkun'tu;
vEy anna men tOLAl,
mayil anna men cAyalAr,
kiLi kaTiyinnE,
15
akal aLLal puL irIiyun'tu;
Agku ap pala n'alla pulan aNiyum
cIr cAnRa vizuc ciRappin,
ciRu kaN yAnaip peRal arun' tittan
cellA n'al icai uRan'taik kuNAtu,
20
n'eTug kai vENmAn arug kaTip piTavUr
aRap peyarc cAttan kiLaiyEm, peruma!
mun n'AL n'aNpakal curan uzan'tu varun'ti,
katir n'ani ce ...................................... mAlai,
tan kaTait tOnRi, en uRavu icaittalin,
25
tIm kural......... kin arik kural taTAriyoTu,
Agku n'inRa eRkaNTu,
ciRitum n'illAn, peritum kURAn,
arug kalam varavE aruLinan vENTi,
...........yena uraittanRi n'alki, tan manaip
30
pon pOl maTan'taiyaik kATTi, 'ivanai
en pOl pORRu' enROnE; ataRkoNTu,
avan maRavalEnE; piRar uLLalEnE;
akan jAlam peritu vempinum,
mika vAnuL eri tOnRinum,
35
kuLa mInoTum tAL pukaiyinum,
peruj cey n'ellin kokku ukir n'imiral
pacug kaN karunaic cUTToTu mAn'ti,
'viLaivu onRO veLLam koLka!' ena,
uLLatum illatum aRiyAtu,
40
Agku amain'tanRAl; vAzka, avan tALE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan'ATTup piTavUr kizAr makan perujcAttanai maturai n'akkIrar pATiyatu.

399
aTu makaL mukan'ta aLavA veNNel
toTi mAN ulakkaip parUuk kuRRu arici
kATi veL ulaik koLIi, n'Izal
Ogku cinai mAvin tIm kani n'aRum puLi,
5
mOTTu iru varAal kOTTu mIn kozug kuRai,
ceRuvin vaLLai, ciRu koTip pAkal,
pAtiri Uz mukai aviz viTuttanna
mey kaLain'tu, inanoTu viraii,
mUzppap peyta muzu avizp puzukkal,
10
azikaLin paTun'ar kaLi aTa vaikin,
pazajcORu ayilum muzagku n'Irp paTappaik
kAvirik kizavan, mAyA n'al icaik
kiLLivaLavan uLLi, avaR paTartum;
cellEn cellEn, piRar mukam n'OkkEn;
15
n'eTug kazait tUNTil viTu mIn n'oTuttu,
kiNaimakaL aTTa pAval puLigkUz
pozutu maRuttu uNNum uNTiyEn, azivu koNTu,
oru ciRai irun'tEn; ennE! 'iniyE,
aRavar aRavan, maRavar maRavan,
20
maLLar maLLan, tollOr marukan,
icaiyin koNTAn, n'acai amutu uNka' ena,
mIp paTarn'tu iRan'tu, van kOl maNNi,
vaL parin'tu kiTan'ta.......................maNakka
vicippuRuttu amain'ta putuk kAzp pOrvai,
25
alakin mAlai Arppa vaTTittu,
kaTiyum uNavu ennak kaTavuTkum toTEn,
'kaTun' tEr aLLaRku acAvA n'On cuval
pakaTE attai yAn vENTi van'tatu' ena,
onRu yAn peTTAaLavai, anRE
30
AnRu viTTanan attai, vicumpin
mIn pUttanna uruvap pal n'irai
UrtiyoTu n'alkiyOnE; cIr koLa
izumena izitarum aruvi,
vAn tOy uyar cimait tOnRik kOvE.

tiNai atu; tuRai paricil viTai.
tAmAn tOnRik kOnai aiyUr muTavanAr pATiyatu.