n'ari

291
ciRAaar! tuTiyar! pATu val makAaar!
tU veL aRuvai mAyOR kuRuki,
irum puL pUcal Ompumin; yAnum,
viLarik koTpin, veL n'ari kaTikuven;
5
en pOl peru vituppuRuka, vEn'tE
konnum cAtal veyyORkut tan talai
maNi maruL mAlai cUTTi, avan talai
oru kAz mAlai tAn malain'tananE!

tiNai atu; tuRai vEttiyal.
n'eTugkazuttup paraNar pATiyatu.

359
pARupaTap paRain'ta pal mARu marugkin,
vERu paTu kurala vev vAyk kUkaiyoTu,
piNam tin kuRu n'ari n'iNam tikaz palla,
pEey makaLir piNam tazUup paRRi,
5
viLar Un tinRa vem pulAl meyyar,
kaLari marugkin kAl peyarttu ATi,
Ima viLakkin veruvarap pErum
kATu munninarE, n'ATu koNTOrum;
n'inakkum varutal vaikal aRRE;
10
vacaiyum n'iRkum; icaiyum n'iRkum;
atanAl, vacai n'Ikki icai vENTiyum,
n'acai vENTAtu n'anRu mozin'tum,
n'ilavuk kOTTup pala kaLiRRoTu,
polam paTaiya mA mayagkiTa,
15
izai kiLar n'eTun' tEr iravalarkku arukAtu,
'koL' ena viTuvai Ayin, veLLena,
ANTu n'I peyarn'ta pinnum,
INTu n'ITu viLagkum, n'I eytiya pukazE.

tiNai atu; tuRai perugkAjci.
an'tuvan kIranaik kAvaTTanAr pATiyatu.

369
iruppu mukaj ceRitta En'tu ezil maruppin,
karug kai yAnai koNmU Aka,
n'ILmozi maRavar eRivanar uyartta
vAL min Aka, vayagku kaTippu amain'ta
5
kurutip paliya muracu muzakku Aka,
aracu arAp panikkum aNagku uRu pozutin,
vev vicaip puravi vIcu vaLi Aka,
vicaippuRu val vil vIgku n'AN ukaitta
kaNait tuLi pozin'ta kaN akan kiTakkai.
10
Irac ceRuvayin tEr Er Aka,
viTiyal pukku, n'eTiya n'ITTi, n'in
cerup paTai miLirn'ta tiruttuRu paij cAl,
piTittu eRi veL vEl kaNaiyamoTu vitti,
vizut talai cAytta veruvaru paig kUz,
15
pEymakaL paRRiya piNam piRagku pal pOrpu,
kaNa n'ariyOTu kazutu kaLam paTuppa,
pUtam kAppa, polikaLam tazIi,
pATun'arkku irun'ta pITuTaiyALa!
tEyvai veN kAz puraiyum vici piNi
20
vEyvai kANA virun'tin pOrvai
arik kural taTAri uruppa oRRi,
pATi van'ticin; peruma! pATu AnRu
ezili tOyum imiz icai aruvi,
ponnuTai n'eTug kOTTu, imaiyattu anna
25
OTai n'utala, olkutal aRiyA,
tuTi aTik kuzaviya piTi iTai miTain'ta
vEza mukavai n'alkumati
tAzA Ikait takai veyyOyE!

tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai ErkkaLa uruvakamum Am.
cEramAn kaTal OTTiya vel kezu kuTTuvanaip paraNar pATiyatu.

373
urumicai muzakku ena muracam icaippa,
ceru n'avil vEzam koNmU Aka,
tEr mA azi tuLi talaii, n'Am uRak
kaNaik kARRu eTutta kaN akan pAcaRai,
5
izitaru kurutiyoTu En'tiya oL vAL
pizivatu pOlap piTTai URu uvappa,
main'tar ATiya mayagku perun' tAnai,
kogku puRampeRRa koRRa vEn'tE!
................................................taNTa mAp poRi.
10
maTak kaN mayil iyal maRaliyAgku,
n'eTuj cuvar n'al il pulampa, kaTai kazin'tu,
men tOL makaLir manRam pENAr,
puNNuva
..........................aNiyap puravi vAzka ena,
15
col n'izal inmaiyin n'al n'izal cEra,
n'uN pUN mArpin pun talaic ciRAar
ampu azi pozutil tamar mukam kANA,
........................................................R RokkAna
vEn'tu puRagkoTutta vIyn'tu uku paRan'talai,
20
mATam mayagku eri maNTi, kOTu iRupu,
urum eRi malaiyin, iru n'ilam cEra,
cenROn manRa, co...
........................ NNaRin'ar kaNTu kaN alaippa,
vajci muRRam vayak kaLan Aka,
25
ajcA maRavar AT pOrpu azittuk
koNTanai, peruma! kuTa pulattu atari;
polika attai, n'in paNaitanaRa............Lam!
viLagku tiNai vEn'tar kaLamtoRum cenRu,
''pukarmuka mukavai polika!'' enRu Etti,
30
koNTanar' enpa, periyOr; yAnum
am kaN mAk kiNai atira oRRa,
............... len Ayinum, kAtalin Etti,
n'innOr annOr piRar ivaN inmaiyin,
man eyil mukavaikku van'ticin, peruma!
35
pakaivar pukazn'ta ANmai, n'akaivarkkut
tA inRu utavum paNpin, pEyoTu
kaNa n'ari tiritarUum AgkaN, n'iNan arun'tu
cej cevi eruvai kuzIi,
ajcuvaru kiTakkaiya kaLam kizavOyE!
40
tiNai atu; tuRai maRakkaLavazi; ErkkaLa uruvakamum Am.

cOzan kurAppaLLit tujciya kiLLivaLavan karuvUr eRin'tAnaik kOvUr
kizAr pATiyatu.