puli (uzuvai, oruttal, vari, varivayam)

4
vAL, valam tara, maRup paTTana
cev vAnattu vanappup pOnRana;
tAL, kaLam koLa, kazal paRain'tana
koll ERRin maruppup pOnRana;
5
tOl, tuvaittu ampin tuLai tOnRuva,
n'ilaikku orAa ilakkam pOnRana;
mAvE, eRi patattAn iTam kATTa,
kaRuz poruta cev vAyAn,
eruttu vavviya puli pOnRana;
10
kaLiRu, katavu eRiyA, civan'tu, urAay,
n'uti mazugkiya veN kOTTAn,
uyir uNNum kURRup pOnRana;
n'IyE, alagku uLaip parIi ivuLip
polan' tErmicaip polivu tOnRi,
15
mAk kaTal n'ivan'tu ezutarum
cej jAyiRRuk kavinai mAtO
anaiyai AkanmARE,
tAy il tUvAk kuzavi pOla,
OvAtu kUum, n'in uTaRRiyOr n'ATE.

tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai.
cOzan uruvap pal tEr iLaj cETcenniyaip paraNar pATiyatu.

13
'ivan yAr?' enkuvai Ayin, ivanE
puli n'iRak kavacam pUm poRi citaiya,
ey kaNai kizitta pakaTTu ezil mArpin,
maRali anna kaLiRRu micaiyOnE;
5
kaLiRE, mun'n'Ir vazagku n'AvAy pOlavum,
pal mIn n'AppaN tigkaL pOlavum,
cuRavinattu anna vALOr moyppa,
marIiyOr aRiyAtu, main'tu paTTanRE;
n'Oy ilan Akip peyarkatil amma!
10
pazana majjai ukutta pIli
kazani uzavar cUTToTu tokukkum,
kozu mIn, viLain'ta kaLLin,
vizu n'Ir vEli n'ATu kizavOnE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
cOzan muTit talaik kOp perun'aRkiLLi karuvUriTam celvAnaik kaNTu,cEramAn an'tuvaj cEral irumpoRaiyOTu vENmATattu mEl irun'tu,uRaiyUr ENiccEri muTa mOciyAr pATiyatu.

19
imiz kaTal vaLaiiya INTu akan kiTakkai,
tamiz talaimayagkiya talaiyAlagkAnattu,
man uyirp panmaiyum, kURRattu orumaiyum,
n'innoTu tUkkiya ven vEl ceziya!
5
'irum puli vETTuvan poRi aRin'tu mATTiya
perug kal aTArum pOnm' ena virumpi,
muyagkinEn allanO, yAnE mayagkik
kunRattu iRutta kurIi inam pOla,
ampu cenRu iRutta arum puN yAnait
10
tUmpuTait taTak kai vAyoTu tumin'tu,
n'Ajcil oppa, n'ilam micaip puraLa,
eRin'tu kaLam paTutta En'tu vAL valattar
en'taiyoTu kiTan'tOr, em pun talaip putalvar;
'inna viRalum uLakol, n'amakku?' ena,
15
mUtil peNTir kacin'tu aza, n'ANi,
kURRuk kaNNOTiya veruvaru paRan'talai,
ezuvar n'al valam kaTan'tOy! n'in
kazUu viLagku Aram kavaiiya mArpE?

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avanai avar pATiyatu.

23
'veLiRu il n'On kAzp paNai n'ilai munaii,
kaLiRu paTin'tu uNTena, kalagkiya tuRaiyum;
kAr n'aRug kaTampin pAcilait teriyal,
cUr n'avai, murukan cuRRattu anna, n'in
5
kUr n'al ampin koTu vil kULiyar
koLvatu koNTu, koLLA miccil
koL patam oziya vIciya pulanum;
vaTi n'avil n'aviyam pAytalin, UrtoRum
kaTi maram tuLagkiya kAvum; n'eTu n'akar
10
vinai punai n'al il vev eri n'aippa,
kanai eri uraRiya marugkum; n'Okki,
n'aNNAr n'ANa, n'ALtoRum talaic cenRu,
innum inna pala ceykuvan, yAvarum
tunnal pOkiya tuNivinOn' ena,
15
jAlam n'eLiya INTiya viyan paTai
AlagkAnattu amar kaTan'tu aTTa
kAla munpa! n'in kaNTanen varuval
aRu maruppu ezil kalai pulippAl paTTena,
ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai
20
pULai n'ITiya veruvaru paRan'talai
vELai veN pUk kaRikkum
AL il attam Akiya kATE.

tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai n'allicai vajciyum Am.
pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceruvenRa n'eTujceziyanaik kallATanAr pATiyatu.

33
kAn uRai vAzkkai, kata n'Ay, vETTuvan
mAn tacai corin'ta vaTTiyum, AymakaL
tayir koTu van'ta tacumpum, n'iRaiya,
Erin vAzn'ar pEr il arivaiyar
5
kuLak kIz viLain'ta kaLak koL veNNel
mukan'tanar koTuppa, ukan'tanar peyarum
tennam poruppan n'al n'ATTuLLum,
Ez eyil katavam eRin'tu, kaikkoNTu, n'in
pEzvAy uzuvai poRikkum ARRalai;
10
pATun'ar vajci pATa, paTaiyOr
tAtu eru maRukin pAcaRai poliya,
pularAp paccilai iTai iTupu toTutta
malarA mAlaip pan'tu kaNTanna
Un cORRu amalai pAN kaTumpu aruttum
15
cemmaRRu amma, n'in vem munai irukkai
vallOn taiiya vari vanappu uRRa
allip pAvai ATu vanappu Eyppa,
kAma iruvar allatu, yAmattut
tani makan vazagkAp pani malark kAvin,
20
otukkuin tiNi maNal putup pUm paLLi
vAyil mATan'toRum mai viTai vIzppa,
n'I Agkuk koNTa vizavinum palavE.

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avanai avar pATiyatu.

42
AnA Ikai, aTu pOr, aNNal! n'in
yAnaiyum malaiyin tOnRum; peruma! n'in
tAnaiyum kaTal ena muzagkum; kUr n'unai
vElum minnin viLagkum; ulakattu
5
araicu talai panikkum ARRalaiAtalin,
purai tIrn'tanRu; atu putuvatO anRE;
taN punal pUcal allatu, n'on'tu,
'kaLaika, vAzi, vaLava!' enRu, n'in
munaitaru pUcal kanavinum aRiyAtu,
10
puli puRagkAkkum kuruLai pOla,
melivu il cegkOl n'I puRagkAppa,
peru viRal yANarttu Aki, arin'ar
kIz maTaik koNTa vALaiyum, uzavar
paTai miLirn'tiTTa yAmaiyum, aRain'ar
15
karumpil koNTa tEnum, perun' tuRai
n'Ir taru makaLir kuRRa kuvaLaiyum,
van pulak kELirkku varu virun'tu ayarum
men pula vaippin n'al n'ATTup porun'a!
malaiyin izin'tu, mAk kaTal n'Okki,
20
n'ila varai izitarum pal yARu pOla,
pulavar ellAm n'in n'OkkinarE;
n'IyE, marun'tu il kaNicci varun'ta vaTTittuk
kURRu vekuNTanna munpoTu,
mARRu iru vEn'tar maN n'OkkinaiyE.

tiNai vAkai; tuRai aracavAkai.
avanai iTaikkATanAr pATiyatu.

52
aNagkuTai n'eTug kOTTu aLaiyakam munaii,
muNagku n'imir vayamAn muzu vali oruttal,
Un n'acai uLLam turappa, irai kuRittu,
tAn vENTu marugkin vETTu ezun'tAgku,
5
vaTa pula mannar vATa, aTal kuRittu,
innA vem pOr iyal tEr vazuti!
itu n'I kaNNiyatu Ayin, iru n'ilattu
yArkol aLiyartAmE? UrtoRum
mIn cuTu pukaiyin pulavu n'ARu n'eTug koTi
10
vayaluzai marutin vAgkucinai valakkum
peru n'al yANarin orIi, iniyE
kali kezu kaTavuL kan'tam kaiviTap
pali kaN mARiya pAzpaTu potiyil,
n'arai mUtALar n'Ay iTak kuzin'ta
15
vallin n'al akam n'iRaiya, pal poRik
kAna vAraNam Inum
kATu Aki viLiyum n'ATu uTaiyOrE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

54
em kOn irun'ta kampalai mUtUr,
uTaiyOr pOla iTaiyinRu kuRuki,
cemmal n'AL avai aNNAn'tu pukutal
em ana vAzkkai iravalarkku eLitE;
5
iravalarkku eNmai allatu puravu etirn'tu,
vAnam n'ANa, varaiyAtu, cenROrkku
AnAtu Iyum kavi kai vaNmaik
kaTu mAn kOtai tuppu etirn'tu ezun'ta
n'eTumozi mannar n'inaikkum kAlai,
10
pAcilait toTutta, uvalaik kaNNi,
mAcu uN uTukkai, maTi vAy, iTaiyan
ciRu talai AyamoTu kuRukalcellAp
puli tujcu viyan pulattaRRE
vali tujcu taTak kai avanuTai n'ATE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEramAn kuTTuvan kOtaiyaik kOnATTu eRiccalUr mATalan maturaik kumaran pATiyatu.

73
mella van'tu, en n'al aTi porun'ti,
'I' ena irakkuvar Ayin, cIruTai
muracu kezu tAyattu aracO tajcam;
in uyir Ayinum koTukkuven, in' n'ilattu;
5
ARRal uTaiyOr ARRal pORRAtu, en
uLLam eLLiya maTavOn, teLLitin
tujcu puli iTaRiya citaTan pOla,
uyn'tanan peyartalO aritE; main'tuTaik
kazai tin yAnaik kAl akappaTTa
10
van tiNi n'IL muLai pOla, cenRu, avaN
varun'tap porEen Ayin, porun'tiya
tItu il n'ejcattuk kAtal koLLAp
pal irug kUn'tal makaLir
ollA muyakkiTaik kuzaika, en tArE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan n'alagkiLLi pATTu.

78
vaNagku toTaip polin'ta vali kezu n'On tAL,
aNagku arug kaTun' tiRal ennai muNagku n'imirn'tu,
aLaic ceRi uzuvai iraikku van'tanna
malaippu arum akalam matiyAr, cilaittu ezun'tu,
5
'vizumiyam, periyam, yAmE; n'ammin
porun'anum iLaiyan; koNTiyum peritu' ena,
eLLi van'ta vampa maLLar
pullen kaNNar; puRattil peyara,
INTu avar aTutalum ollAn, ANTu avar
10
mAN izai makaLir n'ANinar kaziya,
tan'tai tam Ur AgkaN,
teN kiNai kaRagkac cenRu, ANTu aTTananE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

86
ciRRil n'al tUN paRRi, 'n'in makan
yANTu uLanO?' ena vinavuti; en makan
yANTu uLan Ayinum aRiyEn; Orum
puli cErn'tu pOkiya kal aLai pOla,
5
InRa vayiRO ituvE;
tOnRuvan mAtO, pOrkkaLattAnE!

tiNai vAkai; tuRai ERAN mullai.
kAvaRpeNTin pATTu.

90
uTai vaLai kaTuppa malarn'ta kAn'taL
aTai malku kuLaviyoTu kamazum cAral,
maRap puli uTalin, mAn kaNam uLavO?
maruLina vicumpin mAtirattu INTiya
5
iruLum uNTO, jAyiRu cinavin?
accoTu tAkkip pAr uRRu igkiya
paNTac cAkATTu Azcci colliya,
vari maNal jemara, kal paka, n'aTakkum
perumitap pakaTTukkut tuRaiyum uNTO?
10
ezumaram kaTukkum tAL tOy taTak kai
vazu il van kai, mazavar peruma!
iru n'ilam maN koNTu cilaikkum
porun'arum uLarO, n'I kaLam pukinE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

100
kaiyatu vElE; kAlana punai kazal;
meyyatu viyarE; miTaRRatu pacum puN;
vaTkar pOkiya vaLar iLam pOn'tai
uccik koNTa Uci veN tOTTu,
5
veTci mA malar, vEgkaiyoTu viraii,
curi irum pittai poliyac cUTi,
varivayam poruta vayak kaLiRu pOla,
innum mARAtu cinanE; annO!
uyn'tanar allar, ivan uTaRRiyOrE;
10
ceRuvar n'Okkiya kaN, tan
ciRuvanai n'Okkiyum, civappu AnAvE.

tiNaiyum tuRaiyum avai; tiNai vajciyum, tuRai koRRavaLLaiyum Am.
atiyamAn tavamakan piRan'tavanaik kaNTAnai avar pATiyatu.

135
koTuvari vazagkum kOTu uyar n'eTu varai,
aru viTarc ciRu n'eRi ERalin, varun'ti,
taTavaral koNTa takai mel otukkin,
vaLaik kai viRali en pinnaL Aka,
5
pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin
vari n'avil panuval pulam peyarn'tu icaippa,
paTumalai n'inRa payam kezu cIRiyAz
olkal uLLamoTu oru puTait tazIi,
pukazcAl ciRappin n'in n'al icai uLLi,
10
van'tanen en'tai! yAnE: enRum,
manRu paTu paricilark kANin, kanRoTu
kaRai aTi yAnai iriyal pOkkum
malai kezu n'ATan! mA vEL Aay!
kaLiRum anRE; mAvum anRE;
15
oLiRu paTaip puraviya tErum anRE;
pANar, pATun'ar, paricilar, Agku avar,
tamatu enat toTukkuvarAyin, 'ematu' enap
paRRal tERRAp payag kezu tAyamoTu,
anna Aka, n'in Uzi; n'innaik
20
kANTal vENTiya aLavai vENTAr
uRu muraN kaTan'ta ARRal
potu mIkkURRattu n'ATu kizavOyE!

tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
avanai avar pATiyatu.

152
'vEzam vIztta vizut toTaip pakazi
pEz vAy uzuvaiyaip perumpiRitu uRIi,
puzal talaip pukark kalai uruTTi, ural talaik
kEzaR panRi vIza, ayalatu
5
Azal puRRattu uTumpil ceRRum,
val vil vETTam valam paTuttu irun'tOn,
pukazcAl ciRappin ampu mikat tiLaikkum
kolaivan yArkolO? kolaivan maRRu ivan
vilaivan pOlAn; veRukkai n'anku uTaiyan;
10
Aram tAzn'ta am pakaTTu mArpin,
cAral aruvip paya malaik kizavan,
Ori kolO? allankollO?
pATuval, viRali! Or vaNNam; n'Irum
maN muzA amaimin; paN yAz n'iRumin;
15
kaN viTu tUmpin kaLiRRu uyir toTumin;
ellari toTumin; AkuLi toTumin;
patalai oru kaN paiyena iyakkumin;
matalai mAk kOl kaivalam tamin' enRu,
iRaivan Akalin, collupu kuRuki,
20
mU Ez tuRaiyum muRaiyuLik kazippi,
'kO' enap peyariya kAlai, Agku atu
tan peyar Akalin n'ANi, maRRu, 'yAm
n'ATTiTan n'ATTiTan varutum; Igku Or
vETTuvar illai, n'in oppOr' ena,
25
vETTatu moziyavum viTAan, vETTattil
tAn uyir cekutta mAn n'iNap puzukkOTu,
An urukku anna vEriyai n'alki,
tan malaip piRan'ta tA il n'an pon,
pal maNik kuvaiyoTum viraii, 'koNm' ena,
30
curattiTai n'alkiyOnE viTarc cimai
Ogku irug kollip porun'an,
OmpA Ikai viRal veyyOnE!

tiNai atu; tuRai paricil viTai.
val vil Oriyai vanparaNar pATiyatu.

157
tamar taR tappin atu n'OnRallum,
piRar kaiyaRavu tAn n'ANutalum,
paTaip pazi tArA main'tinan Akalum,
vEn'tuTai avaiyattu Ogkupu n'aTattalum,
5
n'ummOrkkut takuvana alla; emmOn,
cilai cela malarn'ta mArpin, kolai vEl,
kOTal kaNNi, kuRavar perumakan
ATu mazai tavirkkum payam kezu mImicai,
el paTu pozutin, inam talaimayagki,
10
kaTci kANAk kaTamAn n'al ERu
maTa mAn n'Aku piNai payirin, viTar muzai
irum pulip pukarp pOttu Orkkum
perug kal n'ATan em ERaikkut takumE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
ERaik kOnaik kuRamakaL iLaveyini pATiyatu.

160
'uru kezu jAyiRRu oN katir micain'ta
muLi pul kAnam kuzaippa, kallena
atir kural ERoTu tuLi corin'tAgku,
paci tinat tiragkiya kacivuTai yAkkai
5
aviz pukuvu aRiyAtuAkalin, vATiya
n'eRi koL varik kuTar kuLippat taNNena,
kuy koL kozun' tuvai n'eyyuTai aTicil,
mati cEr n'ALmIn pOla, n'avinRa
ciRu pon n'an kalam cuRRa irIi,
10
"kETu inRAka, pATun'ar kaTumpu" ena,
aritu peRu polag kalam eLitinin vIci,
n'aTTOr n'aTTa n'al icaik kumaNan,
maTTu Ar maRukin, mutirattOnE;
celkuvaiAyin, n'alkuvan, peritu' ena,
15
pal pukaz n'uvalun'ar kURa, val virain'tu,
uLLam turappa van'tanen; eLLuRRu,
il uNAt tuRattalin, il maRan'tu uRaiyum
pul uLaik kuTumip putalvan pal mAN
pAl il vaRu mulai cuvaittanan peRAan,
20
kUzum cORum kaTaii, Uzin
uL il vaRug kalam tiRan'tu, azak kaNTu,
maRap puli uraittum, matiyam kATTiyum,
n'on'tanaLAki, 'n'un'taiyai uLLi,
poTin'ta n'in cevvi kATTu' enap palavum
25
vinaval AnALAki, n'anavin
allal uzappOL mallal ciRappa,
cellAc celvam mikuttanai, vallE
viTutal vENTuval attai; paTu tirai
n'Ir cUz n'ilavarai uyara, n'in
30
cIr kezu vizup pukaz Ettukam palavE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

170
marai pirittu uNTa n'elli vEli,
paraluTai munRil, am kuTic cIRUr,
el aTippaTutta kallAk kATci
vil uzutu uNmAr n'AppaN, ollena,
5
izi piRappALan karug kai civappa,
vali turan'tu cilaikkum van kaN kaTun' tuTi
puli tujcu n'eTu varaik kuTijaiyOTu iraTTum
malai kezu n'ATan, kUrvEl piTTan,
kuRukal Ompumin, tevvir! avanE
10
ciRu kaN yAnai veN kOTu payan'ta
oLi tikaz muttam viRaliyarkku Ittu,
n'Ar pizik koNTa veg kaL tERal
paN amai n'al yAzp pAN kaTumpu arutti,
n'acaivarkku menmai allatu, pakaivarkku
15
irumpu payan paTukkum karug kaik kollan
vicaittu eRi kUTamoTu porUum
ulaik kal anna, vallALannE.

tiNai vAkai; tuRai vallAN mullai; tAnaimaRamum Am.
avanai uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

174
aNagkuTai avuNar kaNam koNTu oLittena,
cEN viLagku ciRappin jAyiRu kANAtu,
iruL kaN keTutta paruti jAlattu
iTumpai koL paruvaral tIra, kaTun' tiRal
5
ajcana uruvan tan'tu n'iRuttAgku,
aracu izan'tirun'ta allal kAlai,
muracu ezun'tu iragkum muRRamoTu, karai porutu
iragku punal n'eritaru miku perug kAviri
mallal n'al n'ATTu allal tIra,
10
poyyA n'Avin kapilan pATiya,
mai aNi n'eTu varai AgkaN, oyyenac
cerup pukal maRavar celpuRam kaNTa
eL aRu ciRappin muLLUr mImicai,
aru vazi irun'ta peru viRal vaLavan
15
mati maruL veNkuTai kATTi, ak kuTai
putumaiyin n'iRutta pukaz mEmpaTun'a!
viTarp puli poRitta kOTTai, cuTarp pUN,
curumpu Ar kaNNi, perum peyar n'um mun
INTuc cey n'al vinai ANTuc cenRu uNIiyar,
20
uyarn'tOr ulakattup peyarn'tanan Akalin,
ARu kol marugkin mAtiram tuzavum
kavalai n'ejcattu avalam tIra,
n'I tOnRinaiyE n'irait tAr aNNal!
kal kaN poTiya, kAnam vempa,
25
malku n'Ir varaippin kayam pala uNagka,
kOTai n'ITiya paitu aRu kAlai,
iru n'ilam n'eLiya INTi,
urum uraRu karuviya mazai pozin'tAgkE.

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
malaiyamAn cOziya EnAti tirukkaNNanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

190
viLai patac cIRiTam n'Okki, vaLai katir
valci koNTu, aLai malka vaikkum
eli muyanRanaiyar Aki, uLLa tam
vaLan valiyuRukkum uLam ilALaroTu
5
iyain'ta kENmai illAkiyarO!
kaTug kaN kEzal iTam paTa vIzn'tena,
anRu avaN uNNAtAki, vazi n'AL,
peru malai viTarakam pulampa, vETTu ezun'tu,
irug kaLiRRu oruttal n'al valam paTukkum
10
puli pacittanna melivu il uLLattu
uranuTaiyALar kENmaiyoTu
iyain'ta vaikal uLa AkiyarO!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan n'alluruttiran pATTu.

202
veTcik kAnattu vETTuvar ATTa,
kaTci kANAk kaTamA n'al ERu
kaTaRu maNi kiLara, citaRu pon miLira,
kaTiya katazum n'eTu varaip paTappai
5
venRi n'ilaiiya vizup pukaz onRi,
iru pAl peyariya uru kezu mUtUr,
kOTi pala aTukkiya poruL n'umakku utaviya
n'ITu n'ilai araiyattuk kETum kEL, ini:
n'un'tai tAyam n'iRaivuRa eytiya
10
oliyal kaNNip pulikaTi mAal!
n'um pOl aRivin n'umaruL oruvan
pukazn'ta ceyyuL kazAattalaiyai
ikazn'tatan payanE; iyal tEr aNNal!
evvi tol kuTip paTIiyar, maRRu, 'ivar
15
kai vaN pAri makaLir' enRa en
tERRAp puncol n'ORRicin; peruma!
viTuttanen; velIiyar, n'in vElE! aTukkattu,
arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkai
mAt takaTTu oL vI tAya tuRukal
20
irum puli varip puRam kaTukkum
perug kal vaippin n'ATu kizavOyE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
irugkOvEL pArimakaLiraik koLLAnAka, kapilar pATiyatu.

237
'n'ITu vAzka?' enRu, yAn n'eTug kaTai kuRuki,
pATi n'inRa paci n'ATkaNNE,
'kOTaik kAlattuk kozu n'izal Aki,
poyttal aRiyA uravOn cevimutal
5
vittiya panuval viLain'tanRu n'anRu' ena
n'acci irun'ta n'acai pazutAka,
aTTa kuzici azal payan'tAagku,
'aLiyartAmE Arka' ennA
aRan il kURRam tiRan inRu tuNiya,
10
Uzin uruppa erukkiya makaLir
vAzaip pUvin vaLai muRi citaRa,
mutu vAy okkal paricilar iragka,
kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
veL vEl viTalai cenRu mAyn'tananE:
15
Agku atu n'Oy inRAka; Ogku varaip
puli pArttu oRRiya kaLiRRu irai pizaippin,
eli pArttu oRRAtAkum; mali tiraik
kaTal maNTu punalin izumenac cenRu,
n'aniyuTaip paricil tarukam,
20
ezumati, n'ejcE! tuNipu mun'tuRuttE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
veLimAnuzaic cenRArkku, avan tujca, iLa veLimAn ciRitu koTuppa, koLLAtu, perujcittiranAr pATiyatu.

255
'aiyO!' enin, yAn puli ajcuvalE;
aNaittanan koLinE, akal mArpu eTukkavallEn;
en pOl peru vitirppuRuka, n'innai
innAtu uRRa aRan il kURRE!
5
n'irai vaLai mun kai paRRi
varai n'izal cErkam n'aTatticin ciRitE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
....................vanparaNar pATiyatu.

269
kuyil vAy anna kUrmukai atiral
payilAtu alkiya pal kAz mAlai
mai irum pittai poliyac cUTTi,
puttakal koNTa pulik kaN veppar
5
onRu iru muRai irun'tu uNTa pinRai,
uvalaik kaNNit tuTiyan van'tena,
pizi makiz valci vENTa, maRRu itu
koLLAy enpa, kaLLin vAztti;
karan'tai n'ITiya aRin'tu mARu ceruvil
10
pal An ina n'irai tazIiya villOr,
koTuj ciRaik kurUup parun'tu Arppa,
taTin'tu mARu peyarttatu, ik karug kai vALE.

tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
auvaiyAr pATiyatu.

323
pulippAR paTTa AmAn kuzavikkuc
cinam kazi mUtAk kanRu maTuttu UTTum
kA ... ... ... ... ..... ..... ...... ...... ..... kku
uLLiyatu curakkum OmpA Ikai,
5
veL vEl Avam Ayin, oL vAL
kaRaiyaTi yAnaikku allatu
uRai kazippu aRiyA, vElOn UrE.

........................................................
................TAr kizAr pATiyatu.

341
vEn'tu kuRaiyuRavum koTAan, En'tu kOTTu
am pUn' toTalai aNit tazai alkul,
cem poRic cilampin iLaiyOL tan'tai,
ezu viTTu amaitta tiN n'ilaik katavin
5
arai maN ijci n'AT koTi n'uTagkum
..........................................................................................................
pulik kaNattu anna kaTug kaN cuRRamoTu,
mARRam mARAn, maRaliya cinattan,
'pUk kOL' ena Eey, kayam pukkananE;
10
viLagkuizaip polin'ta vELA mel iyal,
cuNagku aNi vana mulai, avaLoTu n'ALai
maNam puku vaikal Akutal onRO
Ar amar uzakkiya maRam kiLar munpin,
n'IL ilai eHkam maRutta uTampoTu
15
vArA ulakam pukutal onRu enap
paTai toTTananE, kurucil; AyiTaik
kaLiRu porak kalagkiya taN kayam pOla,
perug kavin izappatu kollO,
men punal vaippin it taN paNai UrE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
paraNar pATiyatu.

374
kAnal mEyn'tu viyan pulattu alkum
pulvAy iralai n'eRRi anna,
polam ilagku cenniya pARu mayir aviyat
taN pani uRaikkum pularA jAgkar,
5
manRap palavin mAl varai porun'ti, en
teN kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
irug kalai Orppa icaii, kANvara,
karug kOl kuRijci aTukkam pATa,
pulip pal tAlip pun talaic ciRAar
10
mAn kaN makaLir, kAn tEr akanRu uvA
cilaippAR paTTa muLavumAn kozug kuRai,
viTar mukai aTukkattuc cinai mutir cAn'tam,
pukar muka vEzattu maruppoTu, mUnRum,
irug kEz vayap puli vari ataL kuvaii,
15
virun'tu iRai n'alkum n'ATan, em kOn,
kazal toTi Aay aNTiran pOla,
vaNmaiyum uTaiyaiyO? jAyiRu!
kon viLagkutiyAl vicumpinAnE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai pUvai n'ilai.
Ay aNTiranai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

398
mati n'ilAk karappa, veLLi Ertara,
vakai mAN n'al il........................
poRi mayir vAraNam pozutu aRin'tu iyampa,
poykaip pU mukai malara, pANar
5
kai val cIRiyAz kaTan aRin'tu iyakka,
iravup puRam peRRa Ema vaikaRai,
paricilar vicaiye
varicaiyin iRutta vAymozi vajcan,
n'akaivar kuRukin allatu, pakaivarkkup
10
puliyinam maTin'ta kal aLai pOla,
tunnal pOkiya perum peyar mUtUr,
matiyattu anna en arik kural taTAri,
iravurai n'eTuvAr arippa vaTTittu,
uLLi varun'ar koLkalam n'iRaippOy!
15
'taLLA n'ilaiyai Akiyar emakku' ena
en varavu aRIi,
ciRitiRkup peritu uvan'tu,
virumpiya mukattan Aki, en arait
turumpu paTu citAar n'Ikki, tan araip
20
pukai virin'tanna pogku tukil uTIi,
azal kAnRanna arum peRal maNTai,
n'izal kAN tERal n'iRaiya vAkki,
yAn uNa aruLal anRiyum, tAn uN
maNTaiya kaNTa mAn vaRaik karunai,
25
kokku ukir n'imiral okkal Ara,
varai uRaz mArpin, vaiyakam viLakkum,
viravu maNi oLirvarum, aravu uRaz AramoTu,
puraiyOn mEnip pUttacala.......................
muraicela aruLiyOnE
30
........................yaruvip pAyal kOvE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai kaTain'ilai.
cEramAn vajcanait tiruttAmanAr pATiyatu.