mutalai (karA, karAm)

37
n'ajcuTai vAl eyiRRu, ain' talai cuman'ta,
vEka ven' tiRal, n'Akam pukkena,
vicumpu tIp piRappat tiruki, pacug koTip
peru malai viTarakattu urum eRin'tAgku,
5
puL uRu punkaN tIrtta, veL vEl,
cinam kezu tAnai, cempiyan maruka!
karAam kalitta kuNTu kaN akazi,
iTam karug kuTTattu uTan tokku OTi,
yAmam koLpavar cuTar n'izal katUum
10
kaTu muraN mutalaiya n'eTu n'Ir ilajci,
cempu uRaz puricai, cemmal mUtUr,
vampu aNi yAnai vEn'tu akattu uNmaiyin,
'n'alla' ennAtu, citaittal
vallaiyAl, n'eTun'takai! ceruvattAnE.

tiNai vAkai; tuRai aracavAkai; mutal vajciyum Am.
avanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

104
pORRumin, maRavIr! cARRutum, n'ummai:
Urk kuRumAkkaL ATak kalagkum
tAL paTu cil n'Irk kaLiRu aTTu vIzkkum
IrppuTaik karAattu anna ennai
5
n'uN pal karumam n'inaiyAtu,
'iLaiyan' enRu ikazin, peRal aritu, ATE.

tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avanai avar pATiyatu.

283
oN ceg kuralit taN kayam kalagki,
vALai n'Irn'Ay n'AL irai peRUup
pauva uRai aLavA,
..................................................................... vi mayakki,
5
mARu koL mutalaiyoTu Uz mARu peyarum
azumpilan aTagkAn takaiyum enRum,
valam puri kOcar avaik kaLattAnum,
manRuL enpatu keTa...
........................................... nE pAgkaRku
10
Ar cUz kuRaTTin vEl n'iRattu igka,
uyir puRappaTAa aLavait teRuvara,
teRRip pAvai tiNi maNal ayarum
men tOL makaLir n'anRu purappa,
.....................................................NTa pAcilaik
15
kaviz pUn' tumpai n'utal acaittOnE.

tiNai tumpai; tuRai pAN pATTu.
aTai n'eTug kalviyAr pATiyatu.