muyal

34
'An mulai aRutta aRanilOrkkum,
mAN izai makaLir karuc citaittOrkkum,
pArppArt tappiya koTumaiyOrkkum,
vazuvAy marugkil kazuvAyum uLa' ena,
5
'n'ilam puTaipeyarvatu Ayinum, oruvan
ceyti konROrkku uyti il' ena,
aRam pATinRE Ayizai kaNava!
'kAlai an'tiyum, mAlai an'tiyum,
puRavuk karu anna pun pula varakin
10
pAl pey punkam tEnoTu mayakki,
kuRu muyal kozuj cUTu kizitta okkaloTu,
iratti n'ITiya akan talai manRattu,
karappu il uLLamoTu vENTu mozi payiRRi,
amalaik kozuj cORu Arn'ta pANarkku
15
akalAc celvam muzuvatum ceytOn,
em kOn, vaLavan vAzka!' enRu, n'in
pITu kezu n'On tAL pATEn Ayin,
paTupu aRiyalanE, pal katirc celvan;
yAnO tajcam; peruma! iv ulakattu,
20
cAnROr ceyta n'anRu uNTAyin,
imayattu INTi, in kural payiRRi,
koNTal mA mazai pozin'ta
n'uN pal tuLiyinum vAziya, palavE!

tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

319
pUval paTuvil kUval tONTiya
ceg kaN cil n'Ir peyta cIRil
munRil irun'ta mutu vAyc cATi
yAm kaHTu uNTena, vaRitu mAcu inRu;
5
paTalai munRil ciRu tinai uNagkal
puRavum italum aRavum uNkenap
peytaRku ellinRu pozutE; atanAn,
muyal cuTTa Ayinum tarukuvEm; pukutan'tu
Igku irun'tImO, mutu vAyp pANa!
10
koTug kOTTu AmAn n'aTugku talaik kuzavi
pun talaic ciRAar kanRu enap pUTTum
cIRUr mannan n'erun'ai jAgkar,
vEn'tu viTu toziloTu cenRanan; van'tu, n'in
pATini mAlai aNiya,
15
vATAt tAmarai cUTTuvan n'inakkE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
AlagkuTi vagkanAr pATiyatu.

322
uzutu Ur kALai Uz kOTu anna
kavai muL kaLLip pori araip porun'ti,
putu varaku arikAl karuppai pArkkum
pun talaic ciRAar vil eTuttu Arppin,
5
perug kaN kuRu muyal karug kalan uTaiya
manRil pAyum van pulattatuvE
karumpin en'tiram cilaippin, ayalatu.
iruj cuval vALai piRazum AgkaN,
taN paNai ALum vEn'tarkkuk
10
kaN paTai IyA vElOn UrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
AvUr kizAr pATiyatu.

328
..........Tai mutal puRavu cErn'tirun'ta
pun pulac cIRUr, n'el viLaiyAtE;
varakum tinaiyum uLLavai ellAm
iraval mAkkaLukku Iyat tolain'tana;
5
................. Tu amain'tananE;
annan Ayinum, pANa! n'anRum
veLLattiTum pAluL uRai toTa....
kaLavup puLi anna viLai....
..............vATu Un kozug kuRai
10
koy kural ariciyoTu n'ey peytu aTTu,
tuTuppoTu civaNiya kaLik koL veN cORu
uNTu, initu irun'ta pin
... ... ... ... .... ... tarukuvan mAtO
tALi mutal n'ITiya ciRu n'aRu mujjai
15
muyal van'tu kaRikkum munRil,
cIRUr mannanaip pATinai celinE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
pagku ............................. pATiyatu.

333
n'IruL paTTa mArip pEr uRai
mokkuL anna pokuTTu vizik kaNNa,
karum piTart talaiya, peruj cevik kuRu muyal
uL Urk kuRum putal tuLLuvana ukaLum
5
toLLai manRattu AgkaN paTarin,
'uNka' ena uNarA uyaviRRu Ayinum,
tagkinir cenmO, pulavir! n'anRum;
cenRataR koNTu, manaiyOL virumpi,
varakum tinaiyum uLLavai ellAm
10
iraval mAkkaL uNakkoLat tIrn'tena,
kuRittu mARu etirppai peRAamaiyin,
kural uNagku vitait tinai ural vAyp peytu,
ciRitu puRappaTTanRO ilaLE; tan Ur
vETTak kuTitoRum kUTTu
15
.............................................. uTumpu cey
pANi n'eTun' tEr vallarOTu UrA,
vampu aNi yAnai vEn'tu talaivarinum,
uNpatu mannum atuvE;
paricil mannum, kurucil koNTatuvE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
.................................................................

334
kAmaru pazanak kaNpin anna
tU mayirk kuRun' tAL n'eTuj cevik kuRu muyal,
pun talaic ciRAar manRattu Arppin,
paTappu oTugkummE ........... pinpu
5
..................... n UrE manaiyOL
pANar Arttavum, paricilar Ompavum,
UN oli aravamoTu kaitUvALE;
uyar maruppu yAnaip pukar mukattu aNin'ta
polam .............................. p
10
paricil paricilarkku Iya,
uravu vEl kALaiyum kai tUvAnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
maturait tamizak kUttanAr pATiyatu.

339
viyan pulam paTarn'ta pal A n'eTu ERu
maTalai mAN n'izal acaiviTa, kOvalar
vI tatai mullaip pUp paRikkun'tu;
kuRug kOl eRin'ta n'eTuj cevik kuRu muyal
5
n'eTu n'Irp parappin vALaiyoTu ukaLun'tu;
toTalai alkul toTit tOL makaLir
kaTal ATik kayam pAyn'tu,
kazi n'eytal pUkkuRUun'tu;
pain' tazai tuyalvarum ceRu viRaRa..............
10
............................................................................latti
vaLara vENTum, avaLE, enRum
Ar amar uzappatum amariyaLAki,
muRam cevi yAnai vEn'tar
maRam kezu n'ejcam koNTu oLittOLE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
..............................................................

384
menpAlAn uTan aNaii,
vajcik kOTTu uRagku n'Arai
aRaik karumpin pU arun'tum;
vanpAlAn karug kAl varakin
5
......................................................................................
am kaN kuRu muyala veruva, ayala
karug kOTTu iruppaip pU uRaikkun'tu;
vizavu inRAyinum, uzavar maNTai
irug keTiRRu micaiyoTu pUg kaL vaikun'tu;
10
................................................kiNaiyEm, peruma!
n'el ennA, pon ennA,
kanaRRak koNTa n'aRavu ennA,
.....................manai ennA, avai palavum
yAn taNTavum, tAn taNTAn,
15
n'iNam perutta kozuj cORRiTai,
maN n'ANap pukaz vETTu,
n'Ir n'ANa n'ey vazagki,
puran'tOn; en'tai; yAmalan'tolai.....
annOnai uTaiyEm enpa;....... vaRaTku
20
yANTu n'iRka veLLi, mANTa
uNTa n'an kalam peytu n'uTakkavum,
tinRa n'aN pal Un tONTavum,
van'ta vaikal allatu,
cenRa ellaic celavu aRiyEnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
karumpanUr kizAnaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

395
men pulattu vayal uzavar
van pulattup pakaTu viTTu,
kuRu muyalin kuzaic cUTToTu
n'eTu vALaip pal uviyal,
5
pazaj cORRup pukavu arun'ti,
putal taLavin pUc cUTi,
................................................................
...........................ariyalArun'tu;
manaik kOzip paim payirinnE,
10
kAnak kOzik kavar kuraloTu
n'Irk kOzik kUyp peyarkkun'tu;
vEy anna men tOLAl,
mayil anna men cAyalAr,
kiLi kaTiyinnE,
15
akal aLLal puL irIiyun'tu;
Agku ap pala n'alla pulan aNiyum
cIr cAnRa vizuc ciRappin,
ciRu kaN yAnaip peRal arun' tittan
cellA n'al icai uRan'taik kuNAtu,
20
n'eTug kai vENmAn arug kaTip piTavUr
aRap peyarc cAttan kiLaiyEm, peruma!
mun n'AL n'aNpakal curan uzan'tu varun'ti,
katir n'ani ce ...................................... mAlai,
tan kaTait tOnRi, en uRavu icaittalin,
25
tIm kural......... kin arik kural taTAriyoTu,
Agku n'inRa eRkaNTu,
ciRitum n'illAn, peritum kURAn,
arug kalam varavE aruLinan vENTi,
...........yena uraittanRi n'alki, tan manaip
30
pon pOl maTan'taiyaik kATTi, 'ivanai
en pOl pORRu' enROnE; ataRkoNTu,
avan maRavalEnE; piRar uLLalEnE;
akan jAlam peritu vempinum,
mika vAnuL eri tOnRinum,
35
kuLa mInoTum tAL pukaiyinum,
peruj cey n'ellin kokku ukir n'imiral
pacug kaN karunaic cUTToTu mAn'ti,
'viLaivu onRO veLLam koLka!' ena,
uLLatum illatum aRiyAtu,
40
Agku amain'tanRAl; vAzka, avan tALE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan'ATTup piTavUr kizAr makan perujcAttanai maturai n'akkIrar pATiyatu.

396
kIz n'IrAn mIn vazagkun'tu;
mI n'IrAn, kaN anna, malar pUkkun'tu;
kazi cuRRiya viLai kazani,
arip paRaiyAn puL Oppun'tu;
5
n'eTun'Ir kUum maNal taN kAn
men paRaiyAn puL iriyun'tu;
n'anaik kaLLin manaik kOcar
tIm tERal n'aRavu makizn'tu,
tIm kuravaik koLait tAgkun'tu;
10
uL ilOrkku vali Akuvan,
kEL ilOrkkuk kEL Akuvan,
kazumiya ven vEl vELE,
vaLa n'Ir vATTARRu eziniyAtan;
kiNaiyEm, peruma!
15
kozun' taTiya cUTu enkO?
vaLa n'anaiyin maTTu enkO?
kuRu muyalin n'iNam peytan'ta
n'aRu n'eyya cORu enkO?
tiRan'tu maRan'ta kUTTumutal
20
mukan'tu koLLum uNavu enkO?
annavai pala pala
...................................................run'ataya
irum pEr okkal arun'tu ejciya
aLittu uvappa, IttOn en'tai;
25
emmOr Akkak kagkuNTE;
mAri vAnattu mIn n'AppaN,
viri katira veN tigkaLin,
viLagkit tOnRuka, avan kalagkA n'al icai!
yAmum piRarum vAztta, n'ALum
30
n'iraicAl n'an kalan n'alki,
urai celac ciRakka, avan pATalcAl vaLanE!

tiNaiyum tuRaiyum avai.
vATTARRu eziniyAtanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.