pUz

214
'ceykuvamkollO, n'alvinai?' enavE
aiyam aRAar, kacaTu INTu kATci
n'IgkA n'ejcattut tuNivu illOrE;
yAnai vETTuvan yAnaiyum peRumE;
5
kuRumpUz vETTuvan vaRug kaiyum varumE:
atanAl, uyarn'ta vETTattu uyarn'ticinOrkku,
ceyvinai marugkin eytal uNTu enin,
toyyA ulakattu n'ukarcciyum kUTum;
toyyA ulakattu n'ukarcci il enin,
10
mARip piRappin inmaiyum kUTum;
mARip piRavAr Ayinum, imayattuk
kOTu uyarn'tanna tam icai n'aTTu,
tItu il yAkkaiyoTu mAytal tavat talaiyE.

tiNai potuviyal; tuRai poruNmozik kAjci.
avan vaTakkirun'tAn coRRatu.

321
poRip puRap pUzin pOr val cEval
mEn' tOl kaLain'ta tIm kOL veL eL
cuLakiTai uNagkal cevvi koNTu, uTan
vEnil kOgkin pUm pokuTTu anna
5
kuTan'tai am ceviya kOTTu eli ATTa,
kali Ar varakin piRagku pIL oLikkum,
van pula vaippinatuvE cenRu
tin pazam pacIi ..........nanO, pANa!
vAL vaTu viLagkiya cennic
10
ceru veg kurucil Ompum UrE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

384
menpAlAn uTan aNaii,
vajcik kOTTu uRagku n'Arai
aRaik karumpin pU arun'tum;
vanpAlAn karug kAl varakin
5
......................................................................................
am kaN kuRu muyala veruva, ayala
karug kOTTu iruppaip pU uRaikkun'tu;
vizavu inRAyinum, uzavar maNTai
irug keTiRRu micaiyoTu pUg kaL vaikun'tu;
10
................................................kiNaiyEm, peruma!
n'el ennA, pon ennA,
kanaRRak koNTa n'aRavu ennA,
.....................manai ennA, avai palavum
yAn taNTavum, tAn taNTAn,
15
n'iNam perutta kozuj cORRiTai,
maN n'ANap pukaz vETTu,
n'Ir n'ANa n'ey vazagki,
puran'tOn; en'tai; yAmalan'tolai.....
annOnai uTaiyEm enpa;....... vaRaTku
20
yANTu n'iRka veLLi, mANTa
uNTa n'an kalam peytu n'uTakkavum,
tinRa n'aN pal Un tONTavum,
van'ta vaikal allatu,
cenRa ellaic celavu aRiyEnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
karumpanUr kizAnaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.