kayal

195
pal cAnRIrE! pal cAnRIrE!
kayal muL anna n'arai mutir tirai kavuL,
payan il mUppin, pal cAnRIrE!
kaNiccik kUrm paTaik kaTun' tiRal oruvan
5
piNikkum kAlai, iragkuvir mAtO;
n'allatu ceytal ARRIr Ayinum,
allatu ceytal Ompumin; atutAn
ellArum uvappatu; anRiyum,
n'al ARRup paTUum n'eRiyummAr atuvE.

tiNai atu; tuRai poruN mozik kAjci.
n'ariverUuttalaiyAr pATiyatu.

249
katir mUkku Aral kIz cERRu oLippa,
kaNaik kOTTu vALai mIn'Irp piRaza,
erip pUm pazanam n'erittu uTan valaijar
arik kural taTAriyin yAmai miLira,
5
panai n'ukumpu anna cinai mutir varAloTu,
uRaz vEl anna oN kayal mukakkum,
akal n'ATTu aNNal pukAvE, n'erun'aip
pakal iTam kaNNip palaroTum kUTi,
oruvazippaTTanRu; mannE! inRE,
10
aTagkiya kaRpin, Ay n'utal maTan'tai,
uyar n'ilai ulakam avan puka,.... vari
n'IRu ATu cuLakin cIRiTam n'Ikki,
azutal AnAk kaNNaL,
mezukum, Appi kaN kaluz n'IrAnE.

tiNaiyum tuRaiyum avai.
....................tumpi cEr kIranAr pATiyatu.

354
araicu talaivarinum aTagkal AnA
n'irai kAz eHkam n'Irin mUzkap
puraiyOr cErn'tena, tan'taiyum peyarkkum;
vayal amar kazani vAyil poykai,
5
kayal Ar n'Arai ukaitta vALai
punalATu makaLir vaLa manai oyyum
Ur kavin izappavum varuvatu kollO
cuNagku aNin'tu eziliya aNan'tu En'tu iLa mulai,
vIgku iRaip paNait tOL, maTan'tai
10
mAn piNai anna makiz maTa n'OkkE?

tiNaiyum tuRaiyum avai.
paraNar pATiyatu.