palarAman tirumAl paRRiya kuRippu

58
n'IyE, taN punal kAvirik kizavanai; ivanE,
muzu mutal tolain'ta kOLi Alattuk
kozu n'izal n'eTuj cinai vIz poRuttAgku,
tollOr mAyn'tenat tuLagkal cellAtu,
5
n'al icai mutu kuTi n'aTukku aRat tazIi,
iLaiyatu Ayinum kiLai arA eRiyum
arun'arai urumin, porun'araip poRAac
ceru mAN pajcavar ERE; n'IyE,
aRam tujcu uRan'taip porun'anai; ivanE,
10
n'ellum n'Irum ellArkkum eLiya ena,
varaiya cAn'tamum, tiraiya muttamum,
imiz kural muracam mUnRuTan ALum
tamiz kezu kUTal taN kOl vEn'tE;
pAl n'iRa uruvin panaik koTiyOnum,
15
n'Il n'iRa uruvin n'EmiyOnum, enRu
iru perun' teyvamum uTan n'inRAagku,
uru kezu tORRamoTu uTkuvara viLagki,
innIr Akalin, iniyavum uLavO?
innum kENmin: n'um icai vAziyavE;
20
oruvIr oruvIrkku ARRutir; iruvIrum
uTan n'ilai tiriyIr Ayin, imiztiraip
pauvam uTutta ip payam kezu mA n'ilam
kaiyakappaTuvatu poy AkAtE;
atanAl, n'alla pOlavum, n'ayava pOlavum,
25
tollOr cenRa n'eRiya pOlavum,
kAtal n'ejcin n'um iTai pukaRku alamarum
Etil mAkkaL potumozi koLLAtu,
inRE pOlka, n'um puNarcci; venRu venRu
aTu kaLattu uyarka, n'um vElE; koTuvarik
30
kOLmAk kuyinRa cEN viLagku toTu poRi
n'eTu n'Irk keNTaiyoTu poRitta
kuTumiya Aka, piRar kunRu kezu n'ATE.

tiNai pATAN tiNai; tuRai uTanilai.
cOzan kurAppaLLit tujciya perun' tirumAvaLavanum, pANTiyan veLLiyampalattut tujciya peruvazutiyum, orugku irun'tAraik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.