tolaitUrap payaNattiRku vaNTiyil cEma accu vaittirun'ta kuRippu

102
'erutE iLaiya; n'ukam uNarAvE;
cakaTam paNTam peritu peytanRE;
aval iziyinum, micai ERinum,
avaNatu aRiyun'ar yAr?' ena, umaNar
5
kIz marattu yAtta cEma accu anna,
icai viLagku kavi kai n'eTiyOy! tigkaL
n'AL n'iRai matiyattu anaiyai; iruL
yAvaNatO, n'in n'izal vAzvOrkkE?

tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avan makan pokuTTeziniyai avar pATiyatu.