1. பத்துப்பாட்டு
2. எட்டுத்தொகை
3. சங்கச் செய்யுள்