1. சிலப்பதிகாரம்
2. மணிமேகலை
3. சீவகசிந்தாமணி
4. நீலகேசித் திரட்டு
5. குண்டலகேசி
6. பெருங்கதை
7. உதயணகுமார காவியம்