பழமொழி நானுாறு
 
காகிதச்சுவடிகள்
 
வகை எண் 124 தொடர் எண் 98
வகை எண் 125 தொடர் எண் 99