சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் குமரக்கோட்டம்
காஞ்சிபுரம் (முருகன்)