நாண்மதியப் பெருமாள் கோவில்
திருத்தலைச்சங்க நாண்மதியம்