திருமாலிருஞ்சோலையென்னும் அழகர் மலை
    சிந்துரச் செம்பொடி போல்
     திருமாலிருஞ் சோலையெங்கும்
    இந்திர கோபங்களே
     எழுந்தும் பரந்திட்டனவால்
    மந்தரம் நாட்டி யன்று
     மதுரக் கொழுஞ் சாறு கொண்ட
    சுந்தரத் தோளுடையான்
     சுழலையினின் றுய்துங் கொலோ
         (587) நாச்சியார் திருமொழி 9-1

என்று ஸ்ரீஆண்டாளால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட இத்தலம்
மதுரைக்கு வடக்கே 12 மைல் தொலைவில் எழிலார்ந்த
மலையடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது.

                பின்