கருணாகரப்பெருமாள் கோவில் - திருக்காரகம்
மூலவர்

கருணாகரப் பெருமாள். வடக்கு நோக்கி நின்ற திருக்கோலம்.

தாயார்

பத்மாமணி, நாச்சியார், ராமா மணி நாச்சியார்

விமானம்

வாமன விமானம், ரம்ய விமானம்

தீர்த்தம்

அக்ராய தீர்த்தம்

காட்சி கண்டவர்கள்

கார்ஹ மஹரிஷி

முன் பின்