மகர நெடுங்குழைக்காதப் பெருமான்
கோவில் - தென்திருப்பேரை

மூலவர்

மகர நெடுங்குழைக்காதன். நிகரில் முகில் வண்ணன். கிழக்கு நோக்கி
வீற்றிருந்த திருக்கோலம்.

தாயார்

குழைக்காவல்லி, திருப்பேரை நாச்சியார்

விமானம்

பத்ர விமானம்

தீர்த்தம்

சுக்ர புஷ்கரணி, சங்க தீர்த்தம், மத்ஸய (மகர) தீர்த்தம்

முன் பின்