புண்டரீகாஷப் பெருமாள் கோவில் - திருவெள்ளறை

மூலவர்

புண்டரீகாட்சன் (தாமரைக் கண்ணன்) நின்ற திருக்கோலம், கிழக்கே
திருமுக மண்டலம்

தாயார்

செண்பகவல்லி, பங்கயச் செல்வி, உற்சவருக்கும் பங்கயச் செல்வி
என்றே திருநாமம்.

விமானம்

விமலாக்ருதி விமானம்

காட்சி கண்டவர்கள்

சிபி, பூதேவி, மார்க்கண்டேயர் ப்ரஹ்மா, ருத்திரன்.

தீர்த்தம்

கோவில் மதிலுக்குள்ளேயே 7 தீர்த்தங்கள் உள்ளன.

1. திவ்ய தீர்த்தம்
2. வராஹ தீர்த்தம்
3. குசஹஸ்தி தீர்த்தம்
4. சந்திர புஷ்கரிணி தீர்த்தம்
5. பத்ம தீர்த்தம்
6. புஷ்கல தீர்த்தம்
7. மணிகர்ணிகா தீர்த்தம்.

முன் பின்