தொடக்கம்  

தமிழ் கற்போம்

வழங்குபவர்
முனைவர் மா. நன்னன்

1 முதல் 5 வரையிலான பாடங்களின் சுருக்கம்

பாடம் – 1 : முன்னுரை

பாடம் – 2 : வாய்மொழிப் பயிற்சி – 1

பாடம் – 3 : வாய்மொழிப் பயிற்சி – 2

பாடம் – 4 : எழுத்துப் பயிற்சி (படபட)

பாடம் – 5 : எழுத்துப் பயிற்சி (மடமட)

6 முதல் 10 வரையிலான பாடங்களின் சுருக்கம்

பாடம் – 6 : ‘ம்’ – எழுத்து அறிமுகம்

பாடம் – 7 : ‘ட்’, ‘ப்’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

பாடம் – 8 : ‘டா’, ‘பா’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

பாடம் – 9 : ‘ஈ’, ‘ர்’, ‘ர’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

பாடம் – 10 : ‘ய’, ‘ய்’, ‘யா’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

11 முதல் 15 வரையிலான பாடங்களின் சுருக்கம்

பாடம் – 11 : ‘ழ’, ‘ழ்’, ‘ழா’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

பாடம் – 12 : ‘வ’, ‘வா’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

பாடம் – 13 : ‘ல’, ‘ல்’, ‘லா’, ‘ரா’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

பாடம் – 14 : ‘ள’, ‘ள்’, ‘ளா’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

பாடம் – 15 : ‘உ’, ‘ஊ’, ‘எ’, ‘ஏ’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

16 முதல் 20 வரையிலான பாடங்களின் சுருக்கம்

பாடம் – 16 : ‘அ’, ‘ஆ’, ‘இ’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

பாடம் – 17 : ‘ந’, ‘நா’, ‘ந்’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

பாடம் – 18 : ‘ற’, ‘ற்’, ‘றா’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

பாடம் – 19 : ‘ச’, ‘ச்’, ‘சா’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

பாடம் – 20 : ‘க’, ‘க்’, ‘கா’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

21 முதல் 25 வரையிலான பாடங்களின் சுருக்கம்

பாடம் – 21 : ‘ன’, ‘ன்’, ‘னா’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

பாடம் – 22 : ‘ண’, ‘ண்’, ‘ணா’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

பாடம் – 23 : ‘த’, ‘த்’, ‘தா’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

பாடம் – 24 : ‘ங்’, ‘ஞ்’, ‘ஞா’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

பாடம் – 25 : ‘ஒ’, ‘ஓ’, ‘ஔ’, ‘ஐ’ – எழுத்து அறிமுகம் மற்றும் பயிற்சி

26 முதல் 30 வரையிலான பாடங்களின் சுருக்கம்

பாடம் – 26 : ‘இ’கர உயிர்மெய் எழுத்துகள் அறிமுகம்

பாடம் – 27 : ‘ஈ’கார உயிர்மெய் எழுத்துகள் அறிமுகம்

பாடம் – 28 : ‘உ’கர உயிர்மெய் எழுத்துகள் அறிமுகம் - 1

பாடம் – 29 : ‘உ’கர உயிர்மெய் எழுத்துகள் அறிமுகம் - 2

பாடம் – 30 : ‘உ’கர உயிர்மெய் எழுத்துகள் அறிமுகம் - 3

31 முதல் 35 வரையிலான பாடங்களின் சுருக்கம்

பாடம் – 31 : ‘ஊ’கார உயிர்மெய் எழுத்துகள் அறிமுகம் - 1

பாடம் – 32 : ‘ஊ’கார உயிர்மெய் எழுத்துகள் அறிமுகம் - 2

பாடம் – 33 : ‘ஊ’கார உயிர்மெய் எழுத்துகள் அறிமுகம் - 3

பாடம் – 34 : ‘எ’கர உயிர்மெய் எழுத்துகள் அறிமுகம்

பாடம் – 35 : ‘ஏ’கார உயிர்மெய் எழுத்துகள் அறிமுகம்

36 முதல் 39 வரையிலான பாடங்களின் சுருக்கம்

பாடம் – 36 : ‘ஐ’கார உயிர்மெய் எழுத்துகள் அறிமுகம்

பாடம் – 37 : ‘ஒ’கர உயிர்மெய் எழுத்துகள் அறிமுகம்

பாடம் – 38 : ‘ஓ’கார உயிர்மெய் எழுத்துகள் அறிமுகம்

பாடம் – 39 : ‘ஔ’கார உயிர்மெய் எழுத்துகள் அறிமுகம்