தண்டியலங்காரம்

மூலமும் பழைய உரையும்

(விளக்கவுரையுடன்)