தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவர்
 

இயற்றிய
 

திருக்குறள்