பதினெண் கீழ்க்கணக்கு

நல்லாதனார்
இயற்றிய

திரிகடுகம்