பதினெண் கீழ்க்கணக்கு

கபிலர்

இயற்றிய

இன்னா நாற்பது