பதினெண் கீழ்க்கணக்கு

விளம்பி நாகனார்

இயற்றிய

நான்மணிக்கடிகை