பதினெண் கீழ்க்கணக்கு

முன்றுறையரையனார்

இயற்றிய

பழமொழி நானூறு