பதினெண் கீழ்க்கணக்கு

காரியாசான்

இயற்றிய

சிறுபஞ்சமூலம்