பதினெண் கீழ்க்கணக்கு

பெருவாயின் முள்ளியார்

இயற்றிய

ஆசாரக் கோவை