மதுரை ஐயம்பெருமாள் ஆசிரியர்

இயற்றிய

பாண்டிமண்டலச் சதகம்