ஒளவையார் அருளிய

கொன்றைவேந்தன்

ந.மு. வேங்கடசமி நாட்டாரவர்களின்
உரை