ஒளவையார் அருளிய
 

மூதுரை
 

ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டாரவர்களின்
 

உரை