கழற்சிக் கொடி

முனைவர் ம.செகதீசன்,

பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்,

சுற்றுச் சூழல் மற்றும் மூலிகை அறிவியல் துறை.

கழற்சிக்கொடி

வழக்குப் பெயர் : கழற்சிக் கொடி

தாவரவியல் பெயர் : Caesalpinia bonduc (L), Roxb.

குடும்பம் : Caesalpiniaceae
கழற்சிக்கொடி


வளரும் இடம் : தமிழகம் முழுவதும் (ஆற்றங்கரைகளிலும், கடற்கரைகளிலும்).

பயன்படும் பாகம் : இலை, வேர், பட்டை, விதை.

மருத்துவப்பயன்கள் : விதை தாதுபலம் கொடுக்கும். வீக்கம் மற்றும் கட்டிகளைக் கரைக்கும். குடல் வாயு,
அண்ட வாயு, பக்கச் சூலை ஆகிய தீரும்.