மிளகரணை

முனைவர் ம.செகதீசன்,

பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்,

சுற்றுச் சூழல் மற்றும் மூலிகை அறிவியல் துறை.

மிளகரணை

வழக்குப் பெயர் : மிளகரணை

தாவரவியல் பெயர் : Toddalia asiatica Lamk,

குடும்பம் : Rutaceae

வளரும் இடம் : தமிழகமெங்கும் சிறுகாடுகளிலும் வளர்கின்றன.

பயன்படும் பாகம் : இலை, காய், வேர்ப்பட்டை

மருத்துவப் பயன்கள் : பசி மிகுத்தல், கோழையகற்றுதல், வேர்ப்பட்டை – தேகப்பலம், பசித்தீவனம் உண்டாகும். கபம், குளிர்சுரம் போகும். காய் – பிடிப்பு, வீக்கம், வலி குணமாகும்.