நஞ்சறுப்பான்

முனைவர் ம.செகதீசன்,

பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்,

சுற்றுச் சூழல் மற்றும் மூலிகை அறிவியல் துறை.

நஞசறுப்பான்

வழக்குப் பெயர் : நஞ்சறுப்பான் (கறிப்பாலை)

தாவரவியல் பெயர் : Tylophora asthmatice Wt & Arn

குடும்பம் : Asclepiadaceae

வளரும் இடம் : தமிழகமெங்கும் காணப்படுகின்றது.

பயன்படும் பாகம் : இலை, வேர்.

மருத்துவப் பயன்கள் : சீதபேதி, சொறிசிரங்கு, கரப்பான், பிளவை ஆகியவை குணம்பெறும். வியர்வை பெருக்கி, கக்குவான் இருமல் தீரும். மேக வாய்வுப் பிடிப்புகள் தீரும்.