சிறு கட்டுக் கொடி

முனைவர் ம.செகதீசன்,

பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்,

சுற்றுச் சூழல் மற்றும் மூலிகை அறிவியல் துறை.

கட்டுக்கொடி

வழக்குப் பெயர் : சிறு கட்டுக் கொடி

தாவரவியல் பெயர் : Cocculus hirsutus Dielis.

குடும்பம் : Menispermaceae

வளரும் இடம்: தமிழகத்தின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் காணப்படும்.

பயன்படும் பாகம் : இலை, வேர்.

மருத்துவப் பயன்கள் : இரத்தப் பேதி, சீதபேதி, மூலக்கடுப்பு எரிச்சல், நீரழிவு, களைப்பு, ஆயாசம், தேக எரிவு ஆகியவற்றிற்குக் குணமளிக்கும் தன்மை இலைகளில் காணப்படுகின்றது.